Doba železná – Keltská kultura a germánské kmeny

Mladší a starší dobou železnou nazýváme období trvající na našem území cca od 8 století př.n.l do přelomu našeho letopočtu (0). Důležitým mezníkem je výroba železných nástrojů. Pokračuje zdokonalování zemědělství na principu trojpolního systému i rozvoj řemesel a obchodu.

Halštatská kultura a starší doba železná

Starší doba železná je na značné častí evropského území ve znamení halštatského stylu (podle pohřebiště Hallstatt v dnešním Rakousku), přičemž naše území zůstává nadále rozčleněno do několika kulturních okruhů.

Keltská kultura a mladší doba železná

foto:

Archeologický výzkum keltského oppida

Akropole pravěkého osídlení na vrchu Hradiště – Závist. Areál pravěkých sídlišt, hradišt a keltského oppida byl prohlášen za Národní kulturní památku.
Informační tabule Středočeský kraj, Fotokopie © MaČe • fotogalerie

Mladší doba železná, nazývaná podle naleziště La Tene (dnešní Švýcarsko) dobou laténskou, je ve střední Evropě obdobím Keltů.

Expandující keltské kmeny se dostávají do kontaktů s vyspělou antickou kulturou a objevují se v dílech antických autorů, představujících první písemné prameny.

Předslovanská zeměpisná jména

Podle keltského kmene Bójů tak začínají Římané označovat naši zemi jako zemi Bójů – latinsky Bohemia. Předslovanského původu, otázkou zda právě keltského, jsou rovněž některá další zeměpisná jména, především větších vodních toků (Labe, Vltava, Ohře, Jizera, Morava) a horstev (Krkonoše).

Keltové a opevněná hradiště – oppida

foto: Akropole na Závisti

Srovnání terénu po provedení archeologickém výzkumu pravěkého osídlení

Z důvodu ochrany před klimatickými vlivy i vandalstvím byl terén uveden do stavu před výzkumem. Umístěny signalizační kameny a informační tabule.
Velké Břežany, okres Praha-západ, Foto © MaČe • fotogalerie

Na našem území se Keltové objevují asi ve 4 století př.n.l a jako ostatní kmeny obsazují nejúrodnější oblasti země. Později zde budují svá opevněná hradiště, často v lokalitách staršího pravěkého osídlení. Pro keltské hradiště se opět vžilo pojmenování římského původu – oppidum.

Na území keltského kmene bylo stavěno několik oppid různé velikosti, představujích náboženská, obchodní, správní i vojenská centra zároveň. Keltové ovládají řadu řemesel (kovářství, hrnčířství) i obchod (využití kola a tedy povozů). S tímto souvisí rovněž znalost hrnčířského kruhu.

Germánské kmeny

Z našeho území je rozvinutá keltská civilizace pravděpodobně vytlačena útoky germánských kmenů v 1.století před naším letopočtem, přičemž nastává období civilizačního propadu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Pravěk – doba želená © Martin Čerňanský

Přejít nahoru