Dolní Povltaví

Dolní Povltaví – krajina, vymezení oblasti a přírodní poměry Obsah první části přednášky věnované tématu venkovské krajiny, sídel a staveb ve Středočeském kraji v oblasti dolního Povltaví. Přednáška byla přednesena v rámci workshopů pořádaných Českou zemědělskou univerzitou Praha a Obecním úřadem v Úholičkách v letech 2011 (Veřejný prostor), 2012 (Krajina – rekreační zázemí obce) a …

Krajina Dolního Povltaví – krajinné a přírodní poměry oblasti Pokračovat ve čtení »

Chráněná území a lokality dolního Povltaví – přírodní a archeologické památky Krajinný ráz oblasti dolního Povltaví určují především přírodní a kulturní hodnoty, dosahující často značného stáří. Některé přitom náleží mezi chráněná území nebo lokality, jiné zůstavají bez ochrany a pouze místního významu. Pro krajinný ráz a identitu prostředí mají ovšem rovněž pozitivní vliv. Prostor dolního …

Přírodně chráněná území a archeologické lokality v Dolním Povltaví Pokračovat ve čtení »

Vesnice a šlechtická sídla v dolním Povltaví – typy sídel, majetkové držby a staveb Kromě přírodních a archeologických památek je oblast dolního Povltaví určována rovněž řadou památek stavebních, ať již jsou chráněny zákonem nebo nikoliv. Většina z nich se přirozeně nachází v městských nebo venkovských sídlech, některé ve volné a zpravidla zemědělsky obhospodařované krajině. Vesnice …

Vesnice a šlechtická sídla v oblasti dolního Povltaví Pokračovat ve čtení »

Církevní, panské a lidové stavby v dolním Povltaví – kostely a fary, zámky, usedlosti a domky Stavební fond vesnických sídel dolního Povltaví nejvýrazněji reprezentují dochované církevní a panské stavby. Kostely, fary a zámky se přitom často vyznačují dominantním umístěním i architektonickým výrazem. Nedílnou součástí stavebního fondu jsou rovněž stavby lidové architektury, dochované zpravidla z pozdějšího …

Církevní, panské a lidové stavby ve vesnicích dolního Povltaví Pokračovat ve čtení »

Dolní Povltaví – krajina, sídla a stavby Druhá část přednášky věnované tématu venkovské krajiny, sídel a staveb v oblasti dolního Povltaví. S ohledem na pořádání workshopu Českou zemědělskou univerzitou Praha a Obecním úřadem v Úholičkách zvolena jako modelový příklad ves Úholičky, na které zjednodušeně popisován charakter krajiny, sídla a staveb včetně stručného historického vývoje. Úholičky …

Dolní Povltaví – krajina, sídla a stavby na modelovém příkladu obce Úholičky Pokračovat ve čtení »

Historie obce Úholičky – stručný historický vývoj Archeologickými nálezy doloženo osídlení oblasti již před naším letopočtem. Obec v dnešní poloze založena asi lidmi ze staré osady situované níže a ohrožované častými povodněmi. První písemná zmínka o nové obci pochází až z roku 1603 (Historický lexikon obcí České republiky, vydal ČSÚ, Praha 2006). Historické mapy s …

Stručná historie obce Úholičky, historické mapy a pohlednice Pokračovat ve čtení »

Katastr obce Úholičky – stabilní katastr a výkaz ploch Kromě úředních písemností dokládajících historický vývoj (nejen) obce Úholičky jsou důležitým zdrojem poznání rovněž historické katastry. Mezi těmito zaujímá zvlášť významné postavení stabilní katastr, jehož součástí jsou již podrobné katastrální mapy. Při reambulaci a dalších revizích katastru byly doplněny rovněž výměry pozemků podle kultur. Historická mapy …

Stabilní katastr obce Úholičky a výkaz ploch s výměrou kultur Pokračovat ve čtení »

Terénní úpravy a drobné objekty v obci Úholičky – vodní toky a plochy, drobné sakrální nebo pamětní stavby Kromě terénních úprav souvisejících s obhospodařováním polností i budováním komunikací na katastru obce byly upravovány také vodní plochy a toky. Za pozitivní lze považovat snížení povodňových škod, za negativní provedení spočívající v napřímení nebo zkanalizování vodních toků, …

Úpravy terénu a drobné objekty v obci Úholičky i okolní zemědělské krajině Pokračovat ve čtení »

Zemědělské usedlosti a domky v obci Úholičky – stavby a zahrady, rozvoj zástavby obce Jádro obce tvoří zděné zemědělské usedlosti charakterizované nejvýhodnější polohou z hlediska dostupnosti obhospodařovaných pozemků. Těmto usedlosti zároveň náleží nejobjemnější hospodářské stavby a zahrady největší rozlohy. Kromě usedlostí v obci rovněž vývojově mladší domkářská zástavba, situované v prostoru návsi a zejména při …

Zděné zemědělské usedlosti a domky se zahradami v obci Úholičky Pokračovat ve čtení »