Encyklopedie

Balustráda je zábradlí ze sloupků nebo kuželek z kamene, cihel i dřeva Zábradlí složené ze sloupků či kuželek (balustrů) (lit. 016: V. Frolec, str. 15). (z francouzštiny balustrade, tj. brlení, hrazení, zábradlí, též parapet či vojensky předprseň; ochranná zeď) Kamenná balustráda Zábradlí provedené z kamenicky opracovaných prvků – profilovaných kuželek, vynášejících zpravidla deskové madlo provedené …

Balustráda – zábradlí z profilovaných sloupků či kuželek, kamenné, cihelné a dřevěné balustrády Pokračovat ve čtení »

Balkón Přístupná, před obvodovou konstrukcí stavby vyložená nebo zavěšená vodorovná konstrukce, opatřená zábradlím a sloužící hospodářským, obytným nebo reprezentačním účelům. Do zděné architektury městeček a větších vesnic proniká pod vlivem slohové architektury v 19. století. V našem vesnickém stavitelství se objevuje u zděných staveb severozápadně od Prahy (Ruzyně, Třebíz) a jinde (lit. 016: V. Frolec, …

Balkón na krakorcích nebo konzolách a zavěšené balkóny, zděné nebo kovové zábradlí Pokračovat ve čtení »

Atika nebo atikový štít napodobují patro Nízká ukončující zídka vystupující nad korunní římsu štítového či méně častěji podélného průčelí nebo štítová zeď o výšce patra, které napodobuje včetně členění, výzdoby průčelí a rozmístění otvorů. Některé otvory jsou slepé, iluzivní, přičemž toto vždy platí o krajních „otvorech“ nacházejících se již mimo obrys střechy / MaČe Atika …

Atika zídka nad průčelní římsou nebo střešní rovinou, často ve formě štítu Pokračovat ve čtení »

Arkáda je stavební konstrukce tvořená oblouky nesenými sloupy nebo pilíři (z francouzštiny arcade, tj. arkáda, podloubí, oblouk) Arkáda je oblouk nesený svislými podpěrami (sloupy nebo pilíři). V lidové architektuře se arkáda vyskytuje u podsíní, lodžií a zápraží (V. Frolec, str. 12). koncept rozšiřujícího textu: Arkádou rozumíme řadu klenutých oblouků (min. dva), zpravidla zděných a nesených …

Arkáda je stavební konstrukce tvořená oblouky nesenými sloupy nebo pilíři Pokračovat ve čtení »

Archivolta (z řeč. archi = přední + ital. volta = oblouk) Vnitřní a vnější článkování oblouku, záklenku. U lidové architektury se vyskytuje v typické podobě u žudra na jihovýchodní Moravě a jihozápadním Slovensku a také u vjezdových bran, portálů a jinde (lit: 016. V. Frolec, str. 11-12). Archivolta ve slohové architektuře U slohové architektury představuje …

Archivolta – architektonické článkování oblouku či záklenku, profilace Pokračovat ve čtení »

Architráv je vodorovný konstrukční prvek na sloupech nebo pilířích (z řečtiny archi = přední, horní + latinsky trabs = kláda, břevno) V antickém i pozdějším stavitelství vodorovný konstrukční prvek spočívající přímo na sloupech nebo pilířích. V lidové architektuře se vyskytuje u zděných lodžií a má funkci dekorativní (lit. 016: V. Frolec, str. 11/termín vodorovný článek …

Architráv – vodorovný konstrukční prvek z kamene nebo dřeva (kulatina, fošny, trámy) Pokračovat ve čtení »

Architektura (z reč. architekton = původně tesař, později stavitel) Stavitelské umění, které vytváří díla, jejichž hmotou, opracováním, tvarem, prostorem, barvou a světlem má být dosaženo nejen požadovaného praktického účelu, nýbrž i uměleckého odrazu ideové náplně společenského světa. V užším smyslu znamená architektura i každou jednotlivou stavbu jevící architektonický záměr (lit. 016: V. Frolec, str. 18). …

Slohová a lidová architektura – původ a charakteristické rysy, stavební konstrukce Pokračovat ve čtení »

Alpský dům se širokým průčelím a nízkou střechou, též Volarský dům Souborné označení pro lidový dům v alpské oblasti. Z hlediska stavebního materiálu jde převážně o vyspělou roubenou a kamennou architekturu. Na jednotlivých územích má alpský dům své regionální zvláštnosti. V České republice zasahuje okrajově v oblasti Šumavy (Volary a okolí). Považuje se za samostatný …

Alpský dům – lidový dům původem z Alp, zasahující na Šumavu, se širokým průčelím a nízkou střechou Pokračovat ve čtení »

Adaptace je stavební úprava objektu nebo jeho části pro jiné využití Adaptace znamená přestavbu pro nové funkční využítí a může být provázena změnami dispozičního uspořádání, tj. vnitřního členění. V některých případech je v rámci adaptace dokonce provedena dílčí úprava obvodové konstrukce, jakou představuje především prorážení nebo zazdívání stavebních otvorů. S uvedenými změnami může souviset potřeba …

Adaptace je stavební úprava objektu nebo jeho části pro jiné využití Pokračovat ve čtení »

Zahradní altán je stavba sloužící k odpočinku a posezení na zahradě, případně stolování a ukládání zahradního nářadí Altán je stavba na zahradě, vyznačující se obvykle dřevěnou konstrukcí. Zahradní altán slouží k posezení nebo odpočinku, v letních měsících rovněž k přiležitostnému stolování. Uzavřené zahradní altány mohou sloužit rovněž nebo výhradně k ukládání náčiní a nářadí, především …

Zahradní altán – dřevěná stavba v zahradě k posezení, odpočinku nebo ukládání náčiní a nářadí Pokračovat ve čtení »