Architektura a stavitelství

Tympanon je výzdoba v ploše štítového nástavce Trojúhelníková, polokruhová nebo segmentem (obloukem) vymezená plocha štítu nad průčelím, portálem nebo oknem. Architektonická část nástavce různé velikosti se nazývá fronton, zatímco tympanonem rozumíme především reliéfní výzdobu plochy vymezené zpravidla profilovanou římsou a štítovými rameny. V lidové architektuře bývá také u zděných vjezdů do dvora (lit. 016: V. …

Tympanon je plocha na průčelím, bránou, portálem nebo okny Pokračovat ve čtení »

Průčelí je vnější stěna stavby Je výrazem vnitřního uspořádání objektu a má zásadní význam pro vnímání stavby z exteriéru. Jedná se o stěnu obvodovou, v přímém pohledovém kontaktu s okolním prostředím. Průčelí ukazuje členění objektu, velikost oken, umístění vstupu, tvar zastřešení a řešení celého objektu po stránce architektonické. Průčelí se rozlišují vzhledem k situaci (průčelí …

Průčelí je obvodová stěna stavby, obvykle členěná dle dispozice a opatřená výzdobou Pokračovat ve čtení »

Podkroví je stavebně upravená část půdního prostoru Podkrovní prostory sloužily hospodářskému využití, později zde byly i místnosti sloužícími k obytným nebo jiným účelům (lit. 016: V. Frolec, str. 165/kráceno). Podkrovní komora též Výška, „dom s výškou“ (nářečně, moravsko-slovenské pomezí) též Náizbí (nářečně, jihovýchodní Morava) Název používaný pro podkrovní komory u zvýšených staveb (popř. pro jejich …

Podkroví – dispozice a prostory Pokračovat ve čtení »

Nemovitost je pozemek nebo stavba 1. Pozemky 2. Stavby spojené se zemí pevným základem. V evidenci nemovitostí se vyznačují veškeré nemovitosti s uvedením druhů (kultur), výměry a způsobů užívání, dále vlastnické vztahy, právo osobního užívání pozemku, omezení vlastnických práv a další důležité právní skutečnosti týkající se nemovitosti (lit. 016: V. Frolec, str. 132). Doplnit: odkaz …

Nemovitost Pokračovat ve čtení »

Mázhaus je síň v domě Velká síň, ústřední prostora hlavně v přízemí a někde také v patře gotického a renesančního domu, z níž vedly vstupy do jednotlivých místností. Charakter mázhausu mají některé síně domů venkovských městeček (lit. 016: V. Frolec, str. 121).

Mandorla je výzdoba zděného průčelí staveb Výzdobný reliéfní nebo malířský prvek v podobě svatozáře mandlového tvaru při zobrazení Krista, Panny Marie nebo světců; ojediněle u jihočeské zděné lidové architektury (špýchar v Domaníně na okrese Jindřichův Hradec) (lit. 016: J. Vařeka, str. 119-120/kráceno)

Křídlo domovní, štítové, okenní nebo dveřní 1. Část budovy svírající s jinou její částí určitý úhel nebo vystupující z líce stavby po celé její výšce nejméně o dvě okenní osy. Křídlo je obvykle umístěno ve střední nebo krajní části půdorysu, který nabývá složitějšího obvodu. Oproti jednoduchému geometrickému útvaru se zpravidla jedná o půdorysy ve tvaru …

Křídlo jako část budovy nebo štítu, též ve významu dveřního nebo okenního křídla atd. Pokračovat ve čtení »

Kladí je vodorovný prvek nebo konstrukce stavby Vodorovný trám (břevno) nebo soustava vodorovných trámů, které jsou neseny svislými konstrukčními prvky – podporami (nosnými sloupy nebo pilíři) (lit. 016: J. Vařeka, str. 89/).

Girlanda je výzdoba na průčelí staveb Květinový závěs ve tvaru půlkruhu, plastická nebo malovaná ozdoba napodobující věnec nebo pletenec listů, květů a ovoce. Vyskytuje se jako ozdobný prvek u některých vesnických domů postavených podle městských vzorů (vliv slohové architektury) (lit. 016: V. Frolec, str. 59).