Month: Srpen 2020

Portál je architektonicky nebo plasticky zdůrazněný vchod nebo vjezd (z latiny, porta – brána) V závislosti na použitém stavebním materiálu může nabývat různých tvaroslovných forem, proveden na vchodem nebo vjezdem s rovným nadpražím nebo klenátým pasem. Kamenné portály středověké Z hlediska historického vývoje vesnického stavitelství jsou důležité kamenné portály objevené stavebně historickým průzkumem (SHP) v …

Portál Pokračovat ve čtení »

Stavení Označení jednotlivého sídlištního objektu (domu nebo hospodářské stavby) (lit. 016: V. Frolec, str. 210). Domkářské stavení, obydlí vesnické chudiny Odrážela sociální diferenciaci, k níž dospěla zemědělská vesnice v posledních staletích. Obydlí chalupníků (domkářů) a bezzemků se lišila od usedlostí sedláků a podsedníků především menšími rozměry domů jednodušším půdorysným členěním počtem a charakterem hospodářských budov, …

Stavení, domářské stavební Pokračovat ve čtení »

Smírčí kříž na místě spáchaného trestného činu Smírčí kříž je zpravidla nižší, masivní kamenný kříž, který byl zřizován v 15. a 16. století (ale i později) z trestu za spáchaný přečin. Budování těchto křížů lze dát do souvislosti s existencí tehdejšího smírčího práva. Ke smíru (usmíření, smíření) náleželo kromě vyrovnání se s pozůstalými po oběti …

Smírčí kříž Pokračovat ve čtení »

Obydlí a jeho sociální formy Sezónní obydlí Zpravidla jednoduchá stavební forma sloužící k dočasnému ubytování. Na našem území jsou sezónní obydlí zastoupena především pastýřskými stavbami rybářskými a mysliveckými přístřešky ochrannými úkryty polních a vinohradních hlídačů chýšemi uhlířů a dřevorubců, též boudy Sezónní obydlí bývají vybavena otevřeným ohništěm ohrazeným kameny, pařezy k sezení, jednoduchým lůžkem a …

Obydlí a jeho formy, sezónní, nouzové atd. Pokračovat ve čtení »

Vinohradnický dům je dům s průjezdem, lisovnou a vinným sklepem Je spojen s městskou formou vinohradnické výroby, při níž je vinohradnictví hlavním zaměstnáním obyvatel. Vinohradnický dům měl krytý vydlážděný průjezd, který spolu s přední „jizbou“ sloužil k čepování vína. Jeho součástí byla lisovna, umístěná za obytnou částí, a vinný sklep, rozkládající se pod celým obytným …

Vinohradnický dům s lisovnou vína a vinným sklepem Pokračovat ve čtení »

Dům v kožichu je roubená stavba opatřená tlustou vrstvou hliněné mazaniny protipožární funkce Roubená stavba, jejíž stěny jsou z vnější strany omazány tlustou vrstvou hlíny a obíleny. Vyskytuje se především na území s převahou hliněných staveb a v obcích, kde se setkávají oblasti dřevěného a hliněného domu. Místy, např. na západní Moravě a západních Čechách, …

Dům v kožichu, tj. omazaný hlínou s izolační funkcí Pokračovat ve čtení »

Ovčín je hospodářská stavba k ustájení ovcí Ovčín je roubený nebo zděný chlév, případně prostora v hospodářské části stavení určená k ustájení ovcí. Ještě v 19. století se ovce chovaly na statcích ve větším počtu (několik desítek kusů). Ovčíny stály v zemědělské usedlosti obvykle za sýpkou (špýcharem) proti menší stáji pro ustájení koní (maštali) a …

Ovčín k ustájení ovcí, roubený nebo zděný chlév Pokračovat ve čtení »

Kotvení a kování na dřevěná vrata – závěsy na otočná vrata, kolečka na pojízdná vrata S ohledem na požadavek snadného otevírání a značnou tíhu velkých vrat vjezdové brány nebo stodoly bylo vždy mimořádně důležité konstrukční řešení kotvení (uchycení) vratových křídel. Dřevěná jednokřídlá nebo dvoukřídlá vrata mohla být ukotvena vložením točnic do předem připravených lůžek nebo …

Kotvení a kování na vrata Pokračovat ve čtení »

Výklenek, nika v exteriéru nebo interiéru stavby Ustupující část stěny poloválcového a jiného tvaru, ponechaná v tloušťce zdi nebo vyhloubená ve skalním masívu. Výklenek je častým prvkem štítů i průčelních zdí lidové zděné architektury (zpravidla je v něm umístěna socha světce) a můžeme se s ním setkat také na vnější či vnitřní straně vjezdových bran. …

Výklenek, nika – svislé konstrukce stěn Pokračovat ve čtení »