OPRAVY A NOVOSTAVBY

Cesty, sídla a stavby – stavebně-historické prostředí venkova Z hlediska historického vývoje je pro naše venkovské prostředí určující nejen postup osídlení do odlehlých a tehdy ještě zalesněných poloh s vyšší nadmořskou výškou, ale rovněž tomuto mnohde předcházející síť dálkových cest. Na těchto cestách jsou zakládány i nejstarší sídla, dnes charakterizovaná stavbami různých sociálních forem, architektonického …

Historické cesty, sídla a stavby na vesnici Pokračovat ve čtení »

Venkov v ČR a zemích EU – trvale udržitelný rozvoj venkova V souvislosti s kapitolou o územním rozvoji je nutno konstatovat, že ve vyspělých státech Evropské unie je venkovu věnována daleko větší pozornost a je daleko více podporován než v případě později přijatých členských zemích včetně České republiky. Základním rysem našeho venkovského prostředí je kulturní …

Venkov v ČR a EU – ochrana, obnova a trvale udržitelný rozvoj venkova Pokračovat ve čtení »

Územní rozvoj venkova – udržitelný rozvoj, životní prostředí a venkovský prostor V České republice má venkovský charakter v závislosti na způsobu výpočtu více jak 5 000 obcí. Součet jejich katastrálních území zaujímá více než 3/4 rozlohy ČR a žije v nich více než 1/5 obyvatel. Kromě tohoto slouží venkov pro rekreaci nebo turistiku rovněž obyvatelům …

Zásady územního rozvoje – udržitelný rozvoj, životní prostředí a venkovský prostor v ČR Pokračovat ve čtení »

10. Studie rodinného domu na vesnici Desátá kapitola je zaměřena na studie rodinných domů v prostředí vesnických sídel. Pozornost je soustředěna především na problém: Kapitola bude doprovázena studiemi novostaveb navržených pro naše vesnické prostředí. Studie budou zveřejňovány po dokončení následující série příspěvků (pracovní název Lidová architektura na pozadí historických slohů). Samotné návrhy novostaveb jsou přitom …

Studie rodinného domu na vesnici Pokračovat ve čtení »

Novostavby a opravy staveb – stavebně-historický vývoj zástavby Druhá část přednášky byla věnována stavebně-historickému vývoji staveb na vesnici. V rámci tohoto výkladu byl mimo jiné zdůrazněn rozhodující vliv stavebně-historického vývoje na formování nové zástavby ve venkovském prostoru. Kromě novostaveb se pozornost soustředila rovněž na opravy historických staveb ve vztahu k předchozím stavebním úpravám i použití …

Novostavby a opravy staveb – stavební materiál pro novostavby a oprava historických staveb Pokračovat ve čtení »

Poválečný vývoj vesnice – hlavní nedostatky a problémové jevy První část přednášky byla ve stručnosti věnována poválečnému vývoji naší vesnice. V rámci této části bylo uvedeno několik základních nedostatků a problematických jevů včetně možnosti alespoň částečné nápravy některých z nich. Dezurbanizace a zhoršení prostředí vesnice Hlavní problémy prohlubované v poválečném období vývoje naší vesnice spočívají …

Vesnice po II. světové válce – poválečný vývoj, dezurbanizace a odklon od tradiční architektury Pokračovat ve čtení »

Přístavba domu – zásady a pravidla regulující přístavbu k domu Na kresebných schématech zobrazujících půdorys a příčný řez tradičního přízemního domu je znázorněn doporučený rozsah možné přístavby. Respektováním jeho krajních hranic vymezujících maximální rozměry přístavby dochází k výrazné eliminaci nevhodných architektonických forem. Velikost a tvar přístavby je důsledně odvozen z prostorového utváření samotného domu a …

Vhodné a nevhodné umístění přístaveb domu a regulace dle návesní a uliční čáry i veřejného prostranství Pokračovat ve čtení »

Umístění staveb na vesnice – prostorotvorná a volná skladba Náčrty uvedené níže ve značně zjednodušené podobě vystihují jeden ze základních a přetrvávajících nedostatků naší poválečné architektury, která se stala architekturou bez urbanistického prostoru. Došlo k částečné nebo úplné dezurbanizaci mnoha vesnických sídel i jejich základních skladebních jednotek – selských usedlostí. Uspořádání staveb nevytvářející prostor Neurbanizovaný …

Sídelní prostor a rozmístění staveb, prostorová skladba staveb v terénu Pokračovat ve čtení »

Projekt rodinného domu – přízemní a patrový rodinný dům na vesnici Vzorové projekty rodinných domů vycházejících z objemových forem tradičních obytných staveb v prostředí vesnice. Základní architektonická forma domů vychází z obdélníkového půdorysu, jehož přízemí nebo patro zastřešuje střecha sedlového tvaru. Přízemní rodinný dům Rodinný přízemní dům z normálního horizontu – drátový model projektu rodinného …

Vzorový projekt rodinného domu na vesnici Pokračovat ve čtení »