UNESCO – mezinárodní organizace

UNESCO – historie a organizační struktura

UNESCO je mezinárodní odborná organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu se sídlem v Paříži. Světově proslulá zkratka UNESCO je odvozená z prvních písmen anglického názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Zkratka OSN náleží Organizaci spojených národů, z anglického United Nations Organization (UNO). Seznam památek UNESCO na území České republiky je uveden na stránce Památky UNESCO ČR.

Historie UNESCO

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) byla založena roku 1946, tedy nedlouho po II. světové válce znamenající velký počet lidských obětí, utrpení i dosud nebývalých ztrát na světové kulturním dědictví lidstva. Roku 1972 byla na generální konferenci UNESCO ve Stockholmu jednomyslně schválena mezinárodní Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, ze které pro smluvní státy vyplývá povinnost zajistit označení a zabezpečit ochranu kulturních a přírodních památek UNESCO ponejvíce z vlastních prostředků. Na základě Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví byl také ustaven Výbor pro světové dědictví, kterýspravuje a publikuje aktuální Seznam světového dědictví evidující veškeré světové památky UNESCO. Vedle tohoto seznamu spravuje v současné době Výbor pro světové dědictví rovněž Seznam světového dědictví v ohrožení, soupis nehmotného kulturního dědictví s názvem Mistrovská díla ústního a nehmotného dědictví lidstva a udílí cenu Paměť světa. Více informací lze nalézt přímo na stránkách organizace UNESCO, která se otevře v novém okně prohlížeče.

Organizační struktura UNESCO

Nejvyšším orgánem Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu je Generální konference UNESCO, přijímající mezinárodní smlouvy, deklarace a doporučení. Mezinárodní smlouvy se po ratifikaci smluvních stran stávají závaznými, deklarace a doporučení jsou nezávazného charakteru. Na plnění programu přijatého Generální konferencí dohlíží Výkonná rada UNESCO. Správní složkou organizace je sekretariát UNESCO v čele s generálním ředitelem. Poradním orgánem organizace UNESCO v oblasti památkové péče je ICOMOSMezinárodní rada pro památky a sídla.

Poslání a cíle organizace UNESCO

Hlavním posláním organizace UNESCO je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením vzájemné spolupráce států v oblastech výchovy, vědy a kultury a prosazování úcty k lidskému životu, právu a právnímu řádu. Mezi hlavní oblasti zájmu Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu patří vzdělání v oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd, stejně jako rozvoj kultury, vzájemné komunikace a výměny informací mezi jednotlivými národy. UNESCO podporuje projekty zahrnující šíření gramotnosti a vzdělanosti, propagující nezávislost médií, svobodu tisku a ochrany lidských práv. Organizace UNESCO dále podporuje regionální projekty, zachování kulturní rozmanitosti světa a mezinárodní spolupráci v oblasti kulturního a přírodního dědictví.

Autor textu k heslu UNESCO za použití dokumentů UNESCO © Martin Čerňanský