Úpravy terénu a drobné objekty v obci Úholičky i okolní zemědělské krajině

Terénní úpravy a drobné objekty v obci Úholičky – vodní toky a plochy, drobné sakrální nebo pamětní stavby

Kromě terénních úprav souvisejících s obhospodařováním polností i budováním komunikací na katastru obce byly upravovány také vodní plochy a toky. Za pozitivní lze považovat snížení povodňových škod, za negativní provedení spočívající v napřímení nebo zkanalizování vodních toků, zavezení rybníků apod. Oproti starší situaci mohly zaniknout též některé drobné objekty, a to zejména ve volné krajině.

Příklady vodních toků a ploch včetně zaniklých na příkladu obce Úholičky a jejich srovnání s mapou stabilního katastru (mapa © ČÚZK, zdroj map: archivnimapy.cuzk.cz, fotografie © MaČefotogalerie).

Vodní toky a plochy

Napřímený vodní tok – v západní části obce byl dnešní Podmoráňský potok napřímen a břehy zpevněny opěrnými zdmi, za areálem zámku byl potok zakomponován do zámeckého parku se vzrostlými stromy

Rybník – vodní plocha uprostřed návesního prostoru byla z důvodu průjezdné komunikace zcela zrušena a prostor zpevněn asfaltem a zámkovou dlažbou, zhoršila se tím kvalita veřejného prostranství i mikroklima (zvlhčování okolního vzduchu)

Vodní tok v přirozeném korytu – potok ve východní části obce i nadále protéká zahradami v přírodě blízké podobě břehů, avšak byl v souvislosti s novou zástavbou při komunikaci rovněž napřímen.

Drobné objekty

Sochy – plastiky světců na podstavcích, zde socha Sv. Floriána považovaného za patrona hasičů (sud s vodou hasící hořící dům) aj.

Kříže – původně dřevěné kříže nahrazují kříže kamenné a později litinové povětšinou na podstavcích, situovány v intravilánu i extravilánu obcí

Pomníky obětem války – drobné objekty architektonicky pojednané v dobové formě, situovány především na návsi a opatřeny deskami se jména padlých v I. světové válce, často doplněna o padlé z II. světové války

Z dalších drobných objektů nacházejících se v jiných obcích lze jmenovat:

Kapličky – sakrální objekty stojící v zastavěném území obce nebo volně v krajině, často v místě křížení cest a obklopeny vzrostlými stromy

Drobné objekty v obci Úholičky

Příklady drobných objektů sloužící sakrální nebo pamětní (memoriální) funkci a jejich zobrazení na mapě stabilního katastru obce Úholičky (mapa © ČÚZK, zdroj map: archivnimapy.cuzk.cz, fotografie © MaČefotogalerie).

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Úholičky – terénní úpravy a drobné objekty © Martin Čerňanský