Stabilní katastr obce Úholičky a výkaz ploch s výměrou kultur

Katastr obce Úholičky – stabilní katastr a výkaz ploch

Kromě úředních písemností dokládajících historický vývoj (nejen) obce Úholičky jsou důležitým zdrojem poznání rovněž historické katastry. Mezi těmito zaujímá zvlášť významné postavení stabilní katastr, jehož součástí jsou již podrobné katastrální mapy. Při reambulaci a dalších revizích katastru byly doplněny rovněž výměry pozemků podle kultur.

Historická mapy obce a legendy kultur, vpravo tabulka výměr umožňující srovnání let 1845 a 1948 (mapy a výkaz ploch © ČÚZK, zdroj map: archivnimapy.cuzk.cz).

Pole, zahrady, pastviny

Role (pole) tvoří přibližně 3/4 katastrálního území obce Úholičky, 312 ha z celkových 413 ha. V průběhu více jak století mezi léty 1845-1948 zůstala jejich rozloha zachována a zemědělství bylo dominantním způsobem obživy. Poloha, rozloha a tvar polí obvykle vycházel ze členitosti terénu, bonity půdního fondu a sociální diferenciace obyvatel.

Ovocné zahrady jsou situované za stodolami větších usedlostí i za menšími chalupami. Kromě samozásobitelské funkce tvoře nedílné přírodní prostředí vesnice a tvoří přechod ze sídla do intenzivně obhospodařované krajiny. Během výše uvedeného staletí téměř dvojnásobné zvětšení rozlohy, mimo jiné i v souvislosti s novou výstavbou.

Pastviny se nacházejí uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území a často zahrnují i meze. Od 2. poloviny 19. století dochází ke značnému poklesu v důsledku jejich rušení. Příčinu lze spatřovat v ustájení hospodářských zvířat i snížení početního stavu po válce

Zastavěné plochy a nádvoří, podstatnou měrou narůstající při stavebním rozvoji ve 2. polovině 19. století i meziválečné době.

Meze a cesty

Mezní pásy sloužily pro vyrovnání rozdílné terénní výšky mezi poli, případně jejich podélnému rozdělení. Při příčné orientaci mohly do určité míry zabraňovat splavování půdy. Dříve byly často užívány i pro pastvu, dnes tvoří důležité interakční prvky v rámci ekologické sítě.

Nezpevněné cesty místního charakteru propojovaly sídla mezi sebou i s dálkovými trasami. Kromě těchto důležité rovněž cesty k vodním mlýnům, polní cesty zajišťující snadnou dostupnost obdělávaných pozemků i cesty do hospodářských dvorů jednotlivých usedlostí z veřejného prostoru. Polní cesty v současné době důležité zejména pro prostupnost krajiny.

Zpevněné komunikace vznikly z nezpevněných cest a jsou určeny pro větší dopravní zatížení. Dříve byly zpevňovány nestmeleným kamenným násypem (štět a štěrk), později kamenivem s výplní (makadam). V souvislosti s rozvojem automobilové dopravy válcované vozovky s příkopy pro odvod vody z nepropustného povrchu.

Pole, meze a cesty

Výřez mapy stabilního katastru a této odpovídající fotografie polností s mezemi a cestami různé funkce i povrchu (mapa © ČÚZK, zdroj map: archivnimapy.cuzk.cz, fotografie © MaČe • fotogalerie).

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Úholičky – stručná historie obce © Martin Čerňanský