Vesnice a šlechtická sídla v oblasti dolního Povltaví

Vesnice a šlechtická sídla v dolním Povltaví – typy sídel, majetkové držby a staveb

Kromě přírodních a archeologických památek je oblast dolního Povltaví určována rovněž řadou památek stavebních, ať již jsou chráněny zákonem nebo nikoliv. Většina z nich se přirozeně nachází v městských nebo venkovských sídlech, některé ve volné a zpravidla zemědělsky obhospodařované krajině.

Vesnice

Existující vesnice v oblasti dolního Povltaví jsou zpravidla středověkého založení, z období mezi 10. až 14. stoletím. Vyskytují se přitom ve dvojí poloze a to:

  • náhorní
  • údolní

Na náhorních plošinách leží zpravidla větší vesnická sídla, často návesního typu. Návsi různého půdorysného tvaru jsou vymezeny zemědělskými usedlostmi, za nimiž se táhnou polnosti.

V údolních polohách jsou situovány menší obce, s domkářskou zástavbou vyznačující se malých měříkem stavebních objemů. Půdorysy těchto sídel jsou obvykle nepravidelné a spíše protáhlé, určované prostory vymezenými řekou a svahem nebo svahy podél přítoků. Údolní obce jsou zde charakterizovány řadou stavebních změn, mimo jiné i v důsledku častých záplav.

Fotografie a mapa obce Klecany na císařském otisku stabilního katastru, mapováno v roce 1839 (Mapa © ČÚZK, zdroj map: www.archivnimapy.cuzk.cz, © barevné fotografie a text: MaČefotogalerie).

Usedlosti a dvory

Základem půdorysné struktury obcí jsou zemědělské usedlosti, které tvoří dům a hospodářské stavby po obvodě
dvora. Rozsáhlým hospodářským zázemím se vyznačují též církevní a šlechtické areály i panské dvory. Mimo nebo na okraji obcí stojí vodní mlýny s náhony.

Později uvnitř zástavby nebo na jejím okraji přibývá mladší domkářská zástavba, charakterizované jen malým hospodářským příslušenství. Od konce 19. století budovány stavby vil.

Významnou úlohu při rozvoji sehrávala doprava

  • vodní – plavení dříví, později jezy i správní objekty
  • silniční – doprava materiálu a osob
  • železniční – doprava materiálu a osob

Fotografie a mapy vesnických sídel na císařských otiscích stabilního katastru, mapováno v roce 1839 (Mapa © ČÚZK, zdroj map: www.archivnimapy.cuzk.cz, © barevné fotografie a text: MaČe • fotogalerie).

Šlechtická sídla

V období středověku v oblasti Povltaví řada církevních a světských statků. Díky blízkosti Prahy četné statky v držbě

  • pražských klášterů
  • bohatých měšťanů

Dále rovněž menší zemanské a rytířské dvory ve vazbě na vsi a tvrze. Během třicetileté války velké ztráty na životech a zničení nebo zpustošení řady předbělohorských staveb.

V době pobělohorské dochází ke změnám společenského uspořádání a majetkových poměrů. Formují se šlechtická panství a budují se jejich venkovská sídla – zámky. Jedná se přitom o:

  • zámecké novostavby
  • přestavby ze starších tvrzí

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Dolní Povltaví – vesnická a šlechtická sídla © Martin Čerňanský