Přírodně chráněná území a archeologické lokality v Dolním Povltaví

Chráněná území a lokality dolního Povltaví – přírodní a archeologické památky

Krajinný ráz oblasti dolního Povltaví určují především přírodní a kulturní hodnoty, dosahující často značného stáří. Některé přitom náleží mezi chráněná území nebo lokality, jiné zůstavají bez ochrany a pouze místního významu. Pro krajinný ráz a identitu prostředí mají ovšem rovněž pozitivní vliv.

Prostor dolního toku řeky Vltavy na turistické mapě s vyznačením přírodně chráněných území a významných archeologických lokalit nebo staveb (Mapa © Seznam.cz a.s.,© OpenStreetMap, © NASA, zdroj map: www.mapy.cz).

Přírodní památky

Oblast charakterizuje řada maloplošně přírodně chráněných území, nacházejících se zejména na pravém břehu řeky Vltavy v prostoru přírodního parku Dolní Povltaví. Jedná se především o rokle a stráně, chráněné jako

  • přírodní rezervace
  • přírodní památky

Kulturní památky

Oblast dolního Povltaví byla nepřetržitě osídlena již od pravěku. Početné archeologické lokality se přitom vyznačují nejstaršími nálezy v Čechách. Mimořádné významné je rovněž pozdější osídelní dokládající zásadní význam zdejších lokalit v době formování přemyslovského státu. Hradiště Levý Hradec je přitom považováno za:

  • správní a mocenské centrum
  • ohnisko křesťanství

Pohled na vrch Řivnáč a hradiště Levý Hradec s valy a akropolí, na které stávala rotunda (© půdorys základů rotundy ofocen z informační tabule, © foto a text: MaČefotogalerie).

Sídliště, hradiště

Vlivem příhodných podmínek byla na ostrozích i přímo podél Vltavy či přítoků řada pravěkých a později slovanských sídlišť. K významným sídelním lokalitám přitom náleží vrch Řivnáč, s nálezy pocházejícími již z pozní doby kamenné. Odtud též název řivnáčská kultura. Kromě sídlišť prokázána na obou březích existence výšinných slovanských hradišť, střežících dálkovou cestu i brod před řeku Vltavu:

  • Prahý Hradec
  • Levý Hradec

Levý Hradec

Hradiště bylo založeno v 1. polovině 9. století a přímo souvisí s počátky českého státu, cestami spojeno s dalšími hradišti rodu Přemyslovců. Kníže Bořivoj I. zde na kruhovém půdorusu založil první křesťanský kostel v Čechách, jehož základy byly odkryty v místě dnešního kostela sv. Klimenta. Nejstarší stojící kostelní loď je dochována u rotundy sv. Petra a Václava, založené knížetem Spytihněvem I. na nedalekém hradišti Budeč. Hradiště jsou tvořena:

  • akropolí / kostel, knížecí dvorec, roubené stavby
  • opevněným předhradím / roubené stavby

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Dolní Povltaví – přírodní a archeologické památky © Martin Čerňanský