Spaní v domě – lavice u stěny, postele, palandy a pec

Hlavním prostorem, kde se v tradičním domě spalo, byla světnice (jizba). Kromě lehacího nábytku byl užíván rovněž nábytek sedací, případě podlaha v závislosti na věku a postavení.

Postel, lavice, podlaha

Rodiče spali na posteli, starší děti a čeleď na lavicích u stěny. Někdy se spalo i na podlaze, na niž se rozkládala na noc sláma. Děti spávali na horní ploše pece. Novorozeňata byla ukládána do závěsných kolébačů a různých druhů kolíbek.

Staří rodiče odpočívali ve výměnku nebo spali společně s ostatními členy rodiny. V letních měsících odcházela mládež na noc na půdu, do stodoly a jiných hospodářských prostor; čeledíni spávali na speciálně upravených lůžkách („palác„) ve chlévech. Mladí manželé spali i v komorách.

S rozvojem půdorysné skladby domu se vytvářely podmínky pro větší oddělení příslušníků rodiny a dvora. Kromě půdorysného uspořádání (dvoutraktové řešení, obyvání dříve nevytápěné zadní části domu) souvisí rovněž s uspořádáním výškovým (využití podkroví pro bydlení, patra s parádní světnicí dříve určenou jen pro hosty apod.)

Některé zvláštnosti při spaní existovaly ve velkorodinných obydlích. V současnosti se projevuje maximální snaha po samostatném bydlení rodičů a dětí (Frolec, 1983, str. 206).

Palác

1. Dřevěná plošina pod stropem poblíž pece. Ukládaly se na ni různé věci a také se na ní spávalo. Byla zavěšena na stropním trámu, opírala se o sloup a zabírala čtvrtinu až třetinu světnice. Na palác se dostávali přehoupnutím z pece.

2. Vyvýšená palanda ve stáji; spával na ní čeledín. Paláce začaly mizet ze světnic koncem 1. poloviny 19. století (Frolec, 1983, str. 152).

3. Ve slohové architektuře stavba, např. Černínský palác, Schvarzemberský palác (MaČe)

Palanda

1. Jednoduché lůžko z prken. Nářečně „palác“, „palata“ (nářečně, východní Morava), „moranec“ (Frolec, 1983, str. 152/kráceno o výraz „palanka„, nářečně, jižní Slovenska).

2. Dnes též patrová postel se dvěmi dětskými lůžky pro spaní ve dvou úrovní, odvozeno právě ze spaní pod stropem (MaČe, doplněn šedý text, i výše)

Pohrádka

1. Zápraží (Slezsko).

2. Postel, palanda (Valašsko, Slovácko) (Frolec, 1983, str. 170).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Přejít nahoru