OSÍDLENÍ A STAVBY

Pravěk, střední doba kamenná – klimatické změny a lidské rody Střední dobou kamennou zvanou mezolit nazýváme období trvající ve střední Evropě orientačně od 10. až 8. tisíciletí př.n.l. do 6 tisíciletí př.n.l. V obživě nadále převažuje lov a sběr, k obhospodařování půdy a budování obydlí ještě nedochází s vyjímkou možných přístřešků. Klimatické změny a holocén …

Střední doba kamenná – doba ledová a změna klimatu, změna vegetace, zvěře i společnosti – kmeny Pokračovat ve čtení »

Pravěk, starší doba kamenná – život v jeskynních a pod skalními převisy Starší dobou kamennou zvanou paleolit nazýváme nejstarší období dějinného vývoje trvající ve střední Evropě orientačně do 10. až. 8. tisíciletí př.n.l. V tomto odbobí ještě neexistují stavby a nedochází ani k obhospodařování půdy, člověk je zcela odkázán na přírodu. Doba ledová, tlupy a …

Starší doba kamenná – doba ledová, lov zvěře a sběr plodin, jeskyně, malby a pravěké nálezy Pokračovat ve čtení »

Pravěk – doba kamenná, bronzová a železná Pravěk je nejstarším a nejdéle trvajícím dějinným obdobím, o kterém neexistují žádné písemné prameny. Zdrojem současného poznání jsou především archeologické nálezy hmotné pravěké kultury. Pravěk – neolitický dům Doplnit foto: Březno u Loun – rekonstrukce podoby neolitického domu v archeologickém skanzenu, cca 4 000 př. n. l.Dědictví zemědělské …

Pravěk – starší, střední, mladší a pozdní doba kamenná, doba bronzová a železná Pokračovat ve čtení »

Dominikální vesnice založené v 1. polovině 19. století K zakládání dominikálních vesnic dochází v 1. polovině 19. století a to v souvislosti s rozvojem průmyslové výroby. Lokalita založení je zpravidla vymezena nedaleko nového průmyslového podniku. Z hlediska půdorysného uspořádání a umístění staveb se dominikální vesnice vyznačují obdobnými charakteristikami jako raabizační vesnice. Základem jsou geometrická schémata …

Půdorys dominikální vesnice – chalupy, usedlosti a parcely, typové projekty domů a dokumentace Pokračovat ve čtení »

Raabizační vesnice založené ve 3/4 18. století K zakládání raabizačních vesnic došlo za vlády Marie Terezie na počátku poslední čtvrtiny 18. století. V rámci rabizace bylo v Čechách založeno více než sto vesnic a obdobný počet byl založen i na Moravě. Raabizační vesnice vrcholného novověku se oproti sídlům vrcholně středověkého původu vyznačují odlišným půdorysným uspořádáním …

Raabizační vesnice – produkce, robota a selské bouře, prodej či pronájem dvora a parcelace půdy Pokračovat ve čtení »

Vesnice s návsí okrouhlou – radiální plužina a stavební parcely okrouhlice Vrcholně středověké návesní vesnice založené v původně zalesněném terénu se často vyznačují návsí okrouhlého tvaru. Centrálnímu půdorysu odpovídá rovněž lineární lánová plužina s radiálně uspořádanými polními lány. Dostředným uspořádáním se vyznačují rovněž samotné zemědělské usedlosti včetně zahrad. foto: Vesnice s okrouhlou návsí Příklady vesnic …

Návesní vesnice s okrouhlou návsí – půdorys návsi a zakládání okrouhlic, stavební parcely a usedlosti Pokračovat ve čtení »

Vesnice s návsí víceúhlou – polygonální náves a lineární lánová plužina Mezi návesními vesnicemi vrcholného středověku vynikají vsi mající pravidelně vyměřené návsi, ať již pravoúhlého (čtverec, obdélník) či jiného tvaru (trojúhleník, lichoběžník). Těmto často odpovídá do jisté míry pravidelná lineární lánová plužina se souběžnými polními lány. foto: Vesnice s pravoúhlou návsí Příklady vesnic s návsi …

Návesní vesnice s víceúhlou návsí – rozměření návsi a stavební parcely, cesty, usedlosti a lánová plužina Pokračovat ve čtení »

Základní typy plužiny – rozdělení podle tvaru a rozměrů, doby vzniku Kromě historického vývoje zohledňujícího časové hledisko a původ vzniku můžeme plužinu klasifikovat rovněž podle určujících morfologických znaků. Na základě rozboru členění, velikosti a tvaru polí lze rozlišit několik základních typů, třebaže reálná situace je zpravidla podstatně složitější. foto: Lánová plužina Příklad lánové plužiny tvořené …

Základní typy plužiny z hlediska umístění, doby vzniku i morfologických znaků Pokračovat ve čtení »

Historický vývoj plužiny – středověká a novověká plužina S ohledem na rozdílné přírodní podmínky i vnější vlivy je klasifikace historické plužiny poměrně obtížná. Můžeme ji dělit podle doby a původu vzniku zahrnujícího též společensko-sociální faktory, stejně jako podle dalších hledisek. Společný přehled je uveden v kapitole základní typy plužiny. foto: Středověká plužina Plužina středověkého původu …

Historický vývoj plužiny – popis plužiny v období středověku a novověku Pokračovat ve čtení »

Historická plužina – rozvržení polností, komunikace a úpravy Za plužinu považujeme hospodářské pozemky zajištující obživu vesnického obyvatelstva. Jedná se především o zemědělsky využívané polnosti. Do plužiny nepatří tzv. občiny (louky, obecní pastviny a lesy) a vrchnostenské lesy. foto: Plužina Charakteristika plužiny a její základní typy podle tvaru a uspořádání pozemků.Dědictví zemědělské kultury, Foto © MaČe …

Plužina – historická podoba zemědělské krajiny, cesty a pozemkové úpravy Pokračovat ve čtení »