MAPY A DATABÁZE

Bobrovka – pálená střešní taška na husté nebo řídké laťování, šupinové či korunové krytí Krytinová střešní taška z pálené hlíny, plochá, hladká nebo rýhovaná, obvykle formátu 17,5 x 38 cm. Název podle segmentového ukončení ve tvaru bobřího ocasu. Krytina z bobrovek se na okrajích střechy spojuje maltou (V. Frolec, str. 19). Koncept rozšiřujícího textu: Bobrovky …

Bobrovka – pálená střešní taška na husté nebo řídké laťování, šupinové či korunové krytí Pokračovat ve čtení »

Bílení stěn – povrchová úprava exteriéru a interiéru stavby vápenným nátěrem (hašené vápno) Bílení stěn je úprava stavby hašeným vápnem. Bílilo se pravidelně jednou až dvakrát v roce (nejčastěji na velikonoce, před poutí nebo před posvícením) a příležitostně (před svatbou). Obecně se uplatňovalo na vnitřních stěnách domu. U zděných staveb se bílily celé plochy zdí, …

Bílení stěn – povrchová úprava exteriéru a interiéru stavby vápenným nátěrem (hašené vápno) Pokračovat ve čtení »

Bednění na stavby rámové konstrukce, též na štíty, pavlače a další části domů Ochranný kryt z prken, stavební technika pobíjení trámové (rámové) konstrukce prkny. Uplatňuje se hlavně na menších stavbách, jako jsou kolny, dřevníky (na palivové dřevo), chlívky či přístavky domů nebo hospodářských staveb. Bedněné stěny však mají i větrné mlýny a stodoly. Na Ašsku …

Bednění – obvodový plášť provedený technikou pobíjení prkny (s přesahem, na sraz, s lištami) Pokračovat ve čtení »

Balustráda je zábradlí ze sloupků nebo kuželek z kamene, cihel i dřeva Zábradlí složené ze sloupků či kuželek (balustrů) (lit. 016: V. Frolec, str. 15). (z francouzštiny balustrade, tj. brlení, hrazení, zábradlí, též parapet či vojensky předprseň; ochranná zeď) Kamenná balustráda Zábradlí provedené z kamenicky opracovaných prvků – profilovaných kuželek, vynášejících zpravidla deskové madlo provedené …

Balustráda – zábradlí z profilovaných sloupků či kuželek, kamenné, cihelné a dřevěné balustrády Pokračovat ve čtení »

Balkón Přístupná, před obvodovou konstrukcí stavby vyložená nebo zavěšená vodorovná konstrukce, opatřená zábradlím a sloužící hospodářským, obytným nebo reprezentačním účelům. Do zděné architektury městeček a větších vesnic proniká pod vlivem slohové architektury v 19. století. V našem vesnickém stavitelství se objevuje u zděných staveb severozápadně od Prahy (Ruzyně, Třebíz) a jinde (lit. 016: V. Frolec, …

Balkón na krakorcích nebo konzolách a zavěšené balkóny, zděné nebo kovové zábradlí Pokračovat ve čtení »

Atika nebo atikový štít napodobují patro Nízká ukončující zídka vystupující nad korunní římsu štítového či méně častěji podélného průčelí nebo štítová zeď o výšce patra, které napodobuje včetně členění, výzdoby průčelí a rozmístění otvorů. Některé otvory jsou slepé, iluzivní, přičemž toto vždy platí o krajních „otvorech“ nacházejících se již mimo obrys střechy / MaČe Atika …

Atika zídka nad průčelní římsou nebo střešní rovinou, často ve formě štítu Pokračovat ve čtení »

Arkáda je stavební konstrukce tvořená oblouky nesenými sloupy nebo pilíři (z francouzštiny arcade, tj. arkáda, podloubí, oblouk) Arkáda je oblouk nesený svislými podpěrami (sloupy nebo pilíři). V lidové architektuře se arkáda vyskytuje u podsíní, lodžií a zápraží (V. Frolec, str. 12). koncept rozšiřujícího textu: Arkádou rozumíme řadu klenutých oblouků (min. dva), zpravidla zděných a nesených …

Arkáda je stavební konstrukce tvořená oblouky nesenými sloupy nebo pilíři Pokračovat ve čtení »

Archivolta (z řeč. archi = přední + ital. volta = oblouk) Vnitřní a vnější článkování oblouku, záklenku. U lidové architektury se vyskytuje v typické podobě u žudra na jihovýchodní Moravě a jihozápadním Slovensku a také u vjezdových bran, portálů a jinde (lit: 016. V. Frolec, str. 11-12). Archivolta ve slohové architektuře U slohové architektury představuje …

Archivolta – architektonické článkování oblouku či záklenku, profilace Pokračovat ve čtení »

Architráv je vodorovný konstrukční prvek na sloupech nebo pilířích (z řečtiny archi = přední, horní + latinsky trabs = kláda, břevno) V antickém i pozdějším stavitelství vodorovný konstrukční prvek spočívající přímo na sloupech nebo pilířích. V lidové architektuře se vyskytuje u zděných lodžií a má funkci dekorativní (lit. 016: V. Frolec, str. 11/termín vodorovný článek …

Architráv – vodorovný konstrukční prvek z kamene nebo dřeva (kulatina, fošny, trámy) Pokračovat ve čtení »

Architektura (z reč. architekton = původně tesař, později stavitel) Stavitelské umění, které vytváří díla, jejichž hmotou, opracováním, tvarem, prostorem, barvou a světlem má být dosaženo nejen požadovaného praktického účelu, nýbrž i uměleckého odrazu ideové náplně společenského světa. V užším smyslu znamená architektura i každou jednotlivou stavbu jevící architektonický záměr (lit. 016: V. Frolec, str. 18). …

Slohová a lidová architektura – původ a charakteristické rysy, stavební konstrukce Pokračovat ve čtení »