Architektura a stavitelství

Fronton je průčelní štít bez oken, nad portálem nebo nad oknem (z fran. Fronton = štít, z latiny Frons = čelo, obličej, fasáda) Fronton bývá různě upraven. V lidové architektuře se vyskytuje u zděných domů, hanáckých žudrů („žebraček“), u novějších vinohradnických staveb a jinde (lit. 016: V. Frolec, str. 58).

Freska je nástěnná malba do vlhké omítky V lidové architektuře se fresky dochovaly jen ojediněle, a to převážně s náboženskou tématikou (jižní Čechy, např. Debrník a Klečaty na okrese Tábor, Litochovice, kaple v Sudkovicích a Jiřetice na okrese Strakonice (lit. 016: J. Vařeka, str. 58).

Fasáda (z francouštiny Façade = fasáda, průčelí, též přední část, přeneseně vnějšek, povrch) (odvozeno z franc. face znamenající tvář, líc, stěnu, povrch) Konečná úprava vnějších stěn budovy, tj. jednotlivých průčelí (lit. 016: V. Frolec, str. 56). Nejvíce pozornosti z hlediska architektonického řešení včetně dekorativní výzdoby je věnováno fasádě orientované do veřejného prostoru návsi nebo ulice. …

Fasáda je konečná úprava stěn budovy včetně výzdoby Pokračovat ve čtení »

Dendrochronologie – exaktní metoda datování dřeva Je založena na skutečnosti, že rozdílným klimatickým podmínkám v průběhu jednotlivých let odpovídají rozdíly v šířkách přírůstků letokruhů v průřezech kmenů dřevin. Vzájemným částečným překrýváním a napojováním stále starších letokruhových křivek je možno postupovat hluboko do minulosti. Existuje-li pro určitou oblast základní (standardní) letokruhová křivka dané dřeviny, dá se …

Dendrochronologie – datování dřeva určující rok kácení stromu, jiné metody datování stáří materiálu Pokračovat ve čtení »

Čuček – zdobný architektonický prvek Kulový, šiškový či jiný útvar ukončující štíty, popř. štítové římsy (u vyspělé zděné lidové architektury) (lit. 016: J. Vařeka, str. 27). Čuček je zdobný architektonický prvek pilířkovitého nebo oválného tvaru, užívaný ve slohové architektuře renesančního, barokního i klasicistního tvarosloví. Na stavbách lidové architektury často dochází k jeho zjednodušení, přičemž v …

Čuček – architektonický prvek zdobné funkce na štítech a branách zděných staveb, jižní Čechy Pokračovat ve čtení »

Čabraka ve štukové výzdobě staveb (z francouzštiny Chabraque = čabraka) Výzdobný motiv v podobě čabraky (tj. pokrývky ukončené obloučky a střapci), uplatněný v raně rokokové ornamentice, později i v lidové zděné architektuře (lit. 016: J. Vařeka, str. 24). Čabraka se v lidové architektuře uplaťnuje u zděných staveb, a to především při plastické štukové výzdobě průčelních …

Čabraka – ozdobný střapec, součást štukové výzdoby u štítů zděných staveb Pokračovat ve čtení »

Balkón Přístupná, před obvodovou konstrukcí stavby vyložená nebo zavěšená vodorovná konstrukce, opatřená zábradlím a sloužící hospodářským, obytným nebo reprezentačním účelům. Do zděné architektury městeček a větších vesnic proniká pod vlivem slohové architektury v 19. století. V našem vesnickém stavitelství se objevuje u zděných staveb severozápadně od Prahy (Ruzyně, Třebíz) a jinde (lit. 016: V. Frolec, …

Balkón na krakorcích nebo konzolách a zavěšené balkóny, zděné nebo kovové zábradlí Pokračovat ve čtení »

Atika nebo atikový štít napodobují patro Nízká ukončující zídka vystupující nad korunní římsu štítového či méně častěji podélného průčelí nebo štítová zeď o výšce patra, které napodobuje včetně členění, výzdoby průčelí a rozmístění otvorů. Některé otvory jsou slepé, iluzivní, přičemž toto vždy platí o krajních „otvorech“ nacházejících se již mimo obrys střechy / MaČe Atika …

Atika zídka nad průčelní římsou nebo střešní rovinou, často ve formě štítu Pokračovat ve čtení »

Archivolta (z řeč. archi = přední + ital. volta = oblouk) Vnitřní a vnější článkování oblouku, záklenku. U lidové architektury se vyskytuje v typické podobě u žudra na jihovýchodní Moravě a jihozápadním Slovensku a také u vjezdových bran, portálů a jinde (lit: 016. V. Frolec, str. 11-12). Archivolta ve slohové architektuře U slohové architektury představuje …

Archivolta – architektonické článkování oblouku či záklenku, profilace Pokračovat ve čtení »

Architektura (z reč. architekton = původně tesař, později stavitel) Stavitelské umění, které vytváří díla, jejichž hmotou, opracováním, tvarem, prostorem, barvou a světlem má být dosaženo nejen požadovaného praktického účelu, nýbrž i uměleckého odrazu ideové náplně společenského světa. V užším smyslu znamená architektura i každou jednotlivou stavbu jevící architektonický záměr (lit. 016: V. Frolec, str. 18). …

Slohová a lidová architektura – původ a charakteristické rysy, stavební konstrukce Pokračovat ve čtení »