martin.cernansky

Raabizační vesnice založené ve 3/4 18. století K zakládání raabizačních vesnic došlo za vlády Marie Terezie na počátku poslední čtvrtiny 18. století. V rámci rabizace bylo v Čechách založeno více než sto vesnic a obdobný počet byl založen i na Moravě. Raabizační vesnice vrcholného novověku se oproti sídlům vrcholně středověkého původu vyznačují odlišným půdorysným uspořádáním …

Raabizační vesnice – produkce, robota a selské bouře, prodej či pronájem dvora a parcelace půdy Pokračovat ve čtení »

Vesnice s návsí okrouhlou – radiální plužina a stavební parcely okrouhlice Vrcholně středověké návesní vesnice založené v původně zalesněném terénu se často vyznačují návsí okrouhlého tvaru. Centrálnímu půdorysu odpovídá rovněž lineární lánová plužina s radiálně uspořádanými polními lány. Dostředným uspořádáním se vyznačují rovněž samotné zemědělské usedlosti včetně zahrad. foto: Vesnice s okrouhlou návsí Příklady vesnic …

Návesní vesnice s okrouhlou návsí – půdorys návsi a zakládání okrouhlic, stavební parcely a usedlosti Pokračovat ve čtení »

Vesnice s návsí víceúhlou – polygonální náves a lineární lánová plužina Mezi návesními vesnicemi vrcholného středověku vynikají vsi mající pravidelně vyměřené návsi, ať již pravoúhlého (čtverec, obdélník) či jiného tvaru (trojúhleník, lichoběžník). Těmto často odpovídá do jisté míry pravidelná lineární lánová plužina se souběžnými polními lány. foto: Vesnice s pravoúhlou návsí Příklady vesnic s návsi …

Návesní vesnice s víceúhlou návsí – rozměření návsi a stavební parcely, cesty, usedlosti a lánová plužina Pokračovat ve čtení »

Základní typy plužiny – rozdělení podle tvaru a rozměrů, doby vzniku Kromě historického vývoje zohledňujícího časové hledisko a původ vzniku můžeme plužinu klasifikovat rovněž podle určujících morfologických znaků. Na základě rozboru členění, velikosti a tvaru polí lze rozlišit několik základních typů, třebaže reálná situace je zpravidla podstatně složitější. foto: Lánová plužina Příklad lánové plužiny tvořené …

Základní typy plužiny z hlediska umístění, doby vzniku i morfologických znaků Pokračovat ve čtení »

Historický vývoj plužiny – středověká a novověká plužina S ohledem na rozdílné přírodní podmínky i vnější vlivy je klasifikace historické plužiny poměrně obtížná. Můžeme ji dělit podle doby a původu vzniku zahrnujícího též společensko-sociální faktory, stejně jako podle dalších hledisek. Společný přehled je uveden v kapitole základní typy plužiny. foto: Středověká plužina Plužina středověkého původu …

Historický vývoj plužiny – popis plužiny v období středověku a novověku Pokračovat ve čtení »

Historická plužina – rozvržení polností, komunikace a úpravy Za plužinu považujeme hospodářské pozemky zajištující obživu vesnického obyvatelstva. Jedná se především o zemědělsky využívané polnosti. Do plužiny nepatří tzv. občiny (louky, obecní pastviny a lesy) a vrchnostenské lesy. foto: Plužina Charakteristika plužiny a její základní typy podle tvaru a uspořádání pozemků.Dědictví zemědělské kultury, Foto © MaČe …

Plužina – historická podoba zemědělské krajiny, cesty a pozemkové úpravy Pokračovat ve čtení »

Přírodní vlivy, sídla a stavby – voda v krajině, podmáčená a záplavová území Nedílnou složkou přírodních podmínek ovlivňujících umístění a podobu každého sídelního útvaru jsou rovněž klimatické vlivy. Tyto ostatně ovlivňovaly rovněž umístění samotných staveb v usedlosti a rovněž jejich konstrukční řešení. foto: Rozlivná území vodních toků Vlevo rozlivné území Vermířovského potoka v lokalitě Dolní …

Přírodní podmínky, vesnice a stavby – voda v krajině, podmáčená a záplavová území Pokračovat ve čtení »

Přírodní podmínky a obce – vliv polohy a terénu na vesnická sídla Každé z vesnických sídel se vyznačuje jedinečným a nezaměnitelným přírodním prostředím, které se podstatnou měrou podílelo na formování půdorysného uspořádání sídelního útvaru i samotném řešení staveb. foto: Vesnice v údolní poloze Vesnice v údolní poloze členitého terénu Jeseníků. Založení souvisí s těžbou nerostných …

Přírodní podmínky pro zakládání vesnic – poloha, půda a terén, klima a voda Pokračovat ve čtení »

Starší zděné stavby – portály, ostění a klenby zděných staveb Na starší zděné stavby je užíváno kamene, přičemž charakteristickým znakem staveb je značná síla (tloušťka) obvodového zdiva a při užití kleneb jejich výrazně nadvýšený profil. Kromě kleneb jsou samozřejmě časté i trámové stropy. Starší zděné stavby z kamene Starší vrstva zděných staveb je provedená z …

Starší zděné stavby Pokračovat ve čtení »

Datování staveb – metody datování Kromě tzv. stavebně-historických průzkumů staveb zahrnujících rovněž archivní rešerše nabývají na významu rovněž exaktní metody datování vzorků stavebního materiálu použitého na stavbě konkrétního objektu. Exaktní datování materiálu Výjimku z hlediska velmi obtížného určení stáří objektu pouze na základě dochovaného stavebního materiálu mohou přestavovat některé moderní exakní metody datování staveb, resp. …

Datování stavebního materiálu Pokračovat ve čtení »