TÉMATICKÝ OKRUH -D- > NOVOSTAVBY > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Územní rozvoj ve venkovském prostoruÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU
Název kapitoly k zásadám územního rozvojeZásady územního rozvoje (ZÚR)

NEDOSTATKY VESNICKÝCH SÍDEL

Stavby a veřejná prostranství

Zásady územního rozvoje - venkov v České republice a funkce venkovského prostoru v krajích ČRMezi základní nedostatky stavebního charakteru můžeme zařadit především:

 

1) NEVHODNÉ NOVOSTAVBY UVNITŘ A PŘI OKRAJÍCH SÍDEL, které nijak nerozvijí stávající zástavbu a naopak přinášejí další narušení staletími vytvořené půdorysné struktury včetně nežádoucí disharmonie stavebních forem. Novostavby jsou zcela nekompatibilní s původní architekturou, bez možnosti jejich začlenění do tradičního obrazu našich vesnic. Na vině jsou jejich anonymní a univerzální formy, často převzaté z kulturně odlišného prostředí. Většina novostaveb se navíc vyznačuje nízkými výtvarnými kvalitami za hranicemi vkusu a estetických norem našeho tradičního vesnického stavitelství. Stavby bez jakéhokoliv hospodářského zázemí neodráží vesnický styl života, od něhož se maloměšťáckým způsobem v podstatě snaží distancovat.

2) NEVHODNÉ PŘESTAVBY TRADIČNÍCH STAVEB, vyznačujících se zánikem hodnotných stavebních prvků nebo dokonce vnějšího výrazu původní stavby. Ve většině případů zpravidla nedochází k požadovanému zlepšení stavebně-technických vlastností (odvlhčení, zateplení), ale pouze o „módní“ přestavbu nebo úpravu v pokleslém duchu doby určovaném v minulosti omezenou stavební výrobou a v současnosti výhradně komerčním charakterem výroby (trojdílná okna – plastová okna, břízolitové omítky – sanační omítky, šedé fasádní barvy – křiklavé fasádní barvy, azbestocementové vlnovky – bonský šindel, oplocení pletivem – plotové tvarovky atd.). Po krátkém časovém intervalu „módní“ vlna zpravidla odezní, avšak vnější výraz staveb je trvale narušen a původní hodnotné architektonické prvky (např. okenní rámy), články (např. římsy, šambrány) nebo výzdoba (např. štukové terče) jsou nenávratně ztraceny.

3) OHROŽENÉ A NEVYUŽÍVANÉ STAVBY charakterizované neudržovaným nebo dokonce havarijním stavebně-technickým stavem. Za hlavní přičinu neutěšeného stavu můžeme zejména u hospodářských staveb, tvořících nejpočetnější skupinu historického stavebního fondu našich vesnic, zcela neomylně považovat kolektivizaci zemědělství. Právě ta měla za následek ztrátu původní funkce většiny hospodářských objektů. V současné době sehrávají svoji negativní roli především nevyjasněné majetkové poměry a dlouhodobé legislativní nesrovnalosti.

DEBRNÍK - Ilustrační snímek zachycující zděnou sýpku ve vesnické památkové zóně
Ilustrační snímek zachycující zděnou sýpku ve vesnické památkové zóně
Debrník
, okres Tábor.

4) NEVHODNÁ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (náves, ulice), vyznačující se nežádoucí parkovou úpravou podle městského vzoru, doprovázenou často zcela nevhodně volenými dřevinami (cizokrajné keře, jehličnaté stromy). Přirozený vesnický charakter návesního prostoru je parkovou úpravou zpravidla výrazně potlačen a v kombinaci s dalším průvodními jevy mnohdy zcela znehodnocen. Mezi tyto negativními jevy náleží zejména provedení neúměrně velkých betonových nebo asfaltových ploch, nevhodná úprava břehů rybníků na požární nádrže, zkanalizování původních povrchových toků, použití nevhodného typu dlažby, nevhodná úprava autobusových zastávek a jejich okolí, nevhodná volba těles veřejného osvětlení, neuspořádané vedení nadzemních sdělovacích kabelů atd.

5) ZMĚNA OBRAZU VESNICE V KRAJINĚ, způsobená zánikem hospodářských staveb (zejména stodol) a zahrad s ovocnými stromy, na jejichž parcelách vyrůstají hmotově odlišné novostavby rodinných domů (často bez stavebního povolení nebo s dodatečným povolením získaným mnohdy neoprávněně, bez reálné možnosti odstranění staveb v zákonem chráněných území). Dochází tak k výraznému oslabení tradičního půdorysného uspořádání sídla i jednotlivých usedlostí, včetně nežádoucího narušení dálkových panoramatických pohledů vyznačující se harmonickým působením původně uceleného architektonického útvaru.

Územní plánování a historický urbanismus

Z výše uvedených stavebně-historických charakteristik je zřejmé, že nejzávažnější problémy současné ochrany, obnovy a trvale udržitelného rozvoje venkova spočívají mimo jiné zejména v nedostatečně řešených úkolech současného územního plánování a historického urbanismu. Zadání územních plánů obcí se v naprosté většině případů omezuje pouze na vyhledání potencionálně vhodných parcel pro novou výstavbu průmyslových areálů nebo kolonií rodinných domů nevhodných forem. Zpravidla již nejsou v územních plánech obcí dostatečně řešeny nanejvýš závažné a z hlediska dlouhodobého rozvoje důležité problémy, plynoucí z radikálních změn společenského a hospodářského uspořádání, projevující se nepřetržitě od 2. poloviny 20. století po současnost. Pouze minimální pozornost je věnována trvalému narušení historické struktury vesnických sídel a celkové destabilizaci venkovského prostředí, přičemž jsou jen velmi obtížně respektovány i urbanisticky a architektonicky nejhodnotnější jádra obcí, tvořící základ naší sídelní struktury a historického stavebního fondu.

Autor textu a fotodokumentace © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Zásady územního rozvojeZpět na úvodní stránku: Zásady územního rozvoje
    29.01.2013 © MaČe

HLAVNÍ MENU SEKCE
ÚZEMNÍ ROZVOJ
VESNICE A VENKOVA
1.Úvod do zásad ÚR
2.Venkov v ČR a EU
3.Historické prostředí
4.Přírodní prostředí
5.Sociální prostředí
6.Nedostatky vesnice
7.Hrozby pro náš venkov

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz