Ohrožení venkovského prostředí ČR

Stavby a zemědělství, půda a pozemkové úpravy, krajinný ráz

Ohrožení venkovského prostředí Venkovský prostor na území Čech, Moravy a Slezska je ohrožen především nevhodnými podmínkami pro zemědělství a malé podnikání, ztrátou vztahu k půdě, nevhodnými pozemkovými úpravami a nedostatečnou ochrannou krajinného rázu.

Porešín - nevyužívané hospodářské stavbyVynucený rozpad tradičního rolnického hospodaření měl za následek nejen proměnu krajinného rázu v důsledku rušení mezí, scelování pozemků a výrazně neekologického hospodaření, ale rovněž postupné chátrání a zánik řady hospodářských staveb jež předstaly být po kolektivizaci zemědělství užívány ke svému původnímu účelu. Obec Porešín, okres Příbram (foto: MaČefotogalerie)

Obsah:

  1. Půda a stavby
  2. Zemědělství
  3. Výroba a služby
  4. Pozemkové úpravy
  5. Krajinný ráz

Půda a stavby

Závažný problém pro současné a zejména budoucí venkovské prostředí představuje ztráta vztahu k půdě, dříve nezbytné pro obživu většiny obyvatel venkovských a příměstských obcí. Rozpad individuální rolnického hospodáření v důsledku kolektivizace zemědělství nebo přinejmenším touto kolektivizací výrazně urychlený bez možnosti ataptace na nové společenské a hospodářské podmínky byl kromě bezpráví a řady dalších negativních společenských jevů provázen:

Z hlediska urbanistického a stavebního vývoje vesnických sídel znamenala ztráta funkčního využití hospodářských staveb jejich postupný zánik nebo podstatné zhoršení stavebně-technického stavu. K tomuto docházelo zejména u hospodářských staveb náležejících k největším a nejvýstavnějším zemědělským usedlostem, které náležely k historickému jádru obcí středověkého původu.

Zániku nebo chátrání se nevyhnuly ani panské dvory na bývalých panstvích, zvláště pokud náležely ke konfiskovanému majektu šlechty. V některých případech byl zánik oddálen využíváním panských dvorů pro státní statky nebo jednotná zemědělská družstva, avšak bez investic do jejich oprav a obnovy.

Společně s vodou a vzduchem přitom půda představuje základní složku životního prostředí. Je hlavním článkem

Současně s množstvím a kvalitou vody i vzduchu půda v dlouhodobém časovém horizontu určuje a zároveň limituje další rozvoj sociálně-ekonomické sféry.

Zemědělství

Velký problém pro současné prostředí venkova představuje nedostatečná podpora zemědělství nejen s ohledem na výši prostředků, ale především ve vztahu k úkolům a cílům této podpory. Zemědělská činnost přitom v minulých staletích nejvýrazněji formovala vzhled venkovské krajiny a to zejména úrodných nížinných oblastí. Docházelo k tomuto přirozeně za soustavného působení přírodních faktorů i dalších vlivů.

Výroba a služby

V méně úrodných horských a podhorských oblastech byly nedostatečné příjmy venkovského obyvatelstva z hospodaření kompenzovány domácí řemeslnou výrobou. Je zde proto důležitá podpora malého podnikání slučitelného s venkovským prostředím i okolní přírodou. Důležitá rovněž není přímá výše podpory či dotací, ale především vytvoření vhodných podmínek společně s udržitelnou podporou turistického ruchu.

Pozemkové úpravy

Za problematické lze považovat rovněž nežádoucí pozemkové úpravy. K těmto sice docházelo již v minulosti, ovšem v poněkud jiné formě a rozsahu s ohledem na možnosti tehdejší doby bez těžké techniky. Příkladem může být scelování pozemků po zakládání panských dvorů, tj. velkostatků budovaných v souvislosti s podnikáním šlechty v době doznívající renesance a zejména v průběhu baroka.

Výrazně negativní dopad mělo však až scelování polí po 2. světové válce provázené rozoráním mezí jako důležitého krajinotvorného a přírodního prvku. Rozorání mezí bylo zároveň proklamovaným heslem ve smyslu setření "třídních rozdílů".

V současné době jsou nevhodné pozemkové úpravy zapříčiněny zejména upřednosťováním zájmů ekonomicky silných subjektů před optimálním uspořádáním pozemků respektujícím požadavky:

Příkladem může být těžba surovin na území velkého rozsahu nebo výstavba rozsáhlých komplexů těžkého průmyslu a výroby.

Krajinný ráz

Venkovské prostředí je ohroženo rovněž nedostatečnou ochrannou krajinného rázu, zahrnující výše uvedené složky životního prostředí i historické a současné působení člověka. Krajinný ráz převážně kulturní krajiny může být velmi snadno narušen např:

V případě výše uvedených staveb nebo jiných rozvojových záměrů je snahou omezit jejich rušivé působení a to zejména vhodným umístěním v závislosti na struktuře osídlení a funkčním využití stavby. S ohledem na přírodní a kulturně-historickou charakteristiku konkrétní oblasti nebo lokality je proto důležité respektovat zejména:

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Ohrožení venkovského prostředí © Martin Čerňanský

Doporučená literatura:
DOPORUČENÁ LITERATURA Obnova venkovského prostoru - zpracoval kolektiv autorů, vydala Česká zemědělská univerzita a Svazek obcí Mníšecký region, Praha 2005

Popisek

Osídlení krajiny,
vesnice a stavby

Popisek

Hlavní regiony
a typy domů

Popisek

Ochrana sídel
a staveb

Popisek

Encyklopedie,
rejstřík, album..


TÉMATICKÝ OKRUH:
Zásady územního rozvoje

HLEDANÉ ODKAZY:
hrady a zámky Beskydy sušárny parky pivovarnictví obce domy Veselý Kopec právo novostavby dům nábytek UNESCO rezervace podlaha Čechy kamna památky krajina kámen nádobí stropy Morava sporáky akce okna skanzeny chalupy výstavy šindel vrata klenby nátěry tašky dveře projekt dřevostavby řemesla sklo vestavby katastr Slezsko vinohradnictví Holašovice Valašské muzeum dlažba tesařské spoje práce rybnikářství krovy rozvoj zóny kování Kokořínsko mapy stavby dlaždice

Památky a lidová architektura na Facebooku

Památky a lidová architektura na Twitteru

Památky a lidová architektura na E-mailu

Památky a lidová architektura na Google +

Tématický okruh
URBANISMUS

Tématický okruh
STAVBY

Hledat jiné téma >

Sdílet článek >


LEGENDA: PR - památková rezervace, PZ - památková zóna, MVP - muzeum v přírodě, RLA - region lidové architektury, NKP - národní kulturní památka, KP - přístupná kulturní památka Zobraz větší mapu v novém okně

Redakce, webdesign a webmaster portálu:  info@lidova-architektura.cz, poslední změna: 05.05.2017

Památky a lidová architektura ČR - dům a zahrada, chalupy a bydlení © 2000 - 2017 Martin Čerňanský