TÉMATICKÝ OKRUH -D- > ÚZEMNÍ ROZVOJ A NOVÉ STAVBY
Opravy staveb a novostavby domůZÁSADY PRO NOVOSTAVBY NA VESNICI
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciUrbanisticko-krajinářské desatero

• Obraz vesnice v krajině •

Pro každou vrstvu tradiční zástavby, ať již dřevěnou, hliněnou SKUPICE - pohled na vesnici přes budovy hospodářských objektů.nebo zděnou z kamene či cihel bylo charakteristické jednotné působení celku, které vytvářelo charakteristický obraz vesnice v krajině (lit. 045: autor serveru).

U semknutých tj. návesních forem venkovských sídel je prostor návsi určován podobně koncipovanými obytnými domy s jejich branami BŘEŽANY - příchod do vsi bývá zpravidla doprovázen objekty stodol  (obr. 022_brezany_008, foto 2002)(případně i špýchary) a zadní partie těchto vesnic jsou tvořeny rovněž jednodně koncipovanými budovami hospodářských objektů s obvykle podélně orientovanými objekty stodol výrazných objemů. Tím bylo dosaženo vysokého stupně harmonie celku, která bez společných kompozičních pravidel není možná (lit. 045: autor serveru).

Požadavky na řešení tradičního obrazu vždy musí repektovat následující vstupní limity a omezení:

Ochrana životního prostředí a kulturní krajiny

: : vyhodnotit dopady na zemědělský půdní fond (ZPF)

: : respektovat stávající plochy veřejné zeleně, případně posoudit možnosti jejich rozšíření

: : respektovat historickou síť polních cest i historických místních, obslužných a účelových komunikací

: : ochranné pásmo hřbitova

: : viniční tratě

Ochrana památek

: : chráněná území - vesnické památkové rezervace (VPR), vesnické památkové zóny (VPZ) a ochranná pásma (OP) těchto chráněných území

: : chráněné objekty - národní kulturní památky (NKP), kulturní památky (KP)

Ochrana příroda

: : chráněná území - národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), přírodní parky (PP), přírodní rezervace (PR), evropsky významné lokality (EVL) Natura 2000, územní systémy ekologické stability (ÚSES), nadregionální biocentra (NRBC), regionální boocentra (RBC), regionální biokoridory (RBK) a ochránné zóny těchto chráněných území

: : respektovat významné krajinné prvky - lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a jejich ochranné a bezpečnostní pása

: : respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné liniové porosty podél vodních toků a komunikací

: : území inženýrsko-geologických rizik (sesuvné území atd.)

: : ostatní ložiska, zdroje a zásahy

: : manipulační pásmo pro údržbu vodních toků a vodních ploch

: : retenční prostor (suché poldr)

: : investice do půdy (plochy odvodněné a plochy zavlahované)

: : vyhlášené záplavové území

Dopravní a technická infrastruktura

: : ochranné pásmo silnic odpovídajích tříd dle platných právních předpisů

: : ochranné pásmo hlavních vodovodních řadů a vodovodů, kanalizace, středotlakého plynovodu dle platných právních předpisů

: : bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu a ochranné pásmo objektu na vysokotlakém plynovodu dle platných právních předpisů

: : ochranné plásmo elektrického vedení velmi vysokého napětí a vysokého napětí, ochranné pásmo objektu na VN el. vedení dle platných právních předpisů

Zásavba

: : pásmo hygienické ohrany (PHO) zemědělské účelové výstavby


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Územní rozvoj a novostavbyZpět na úvodní stránku: Územní rozvoj a nové stavby na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ZÁSADY NOVOSTAVBY
NA VESNICI A OKOLÍ


Umístění domu a parcela
Orientace domu, chalupy
Založení domu na terénu
Půdorys domu na vesnici
Dům trojdílné dispozice
Vstup do rodinného domu
Dvoutraktové řešení
Vyústění komína, šachet
Sedlová střecha domu
Nasazení střechy na dům
Ochrana vstupu u domu
Vzorový projekt domu

TRADIČNÍ ZNAKY
DOMU A CHALUPY


Tradiční venkovský dům
STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ CHARAKTERISTIKY VENKOVSKÉHO DOMU - DISERTAČNÍ PRÁCE NA ČVUT V PRAZE

NOVÉ STAVBY
NA VESNICI


Pravidla pro novostavby
NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

URBANISMUS VESNICE
A KRAJINA VENKOVA

Obraz vesnice v krajině
Náves a další prostranství
Zeleň v prostředí vesnice
Zdi, zídky a ohrazení
Dvůr a zahrada
Vodní plochy ve vsi a kol
Vodní toky ve vsi a okolí
Přechod vsi do krajiny
Polní cesty a orná půda
Lesy, louky a stráně
Vzorová urb. studie

ÚZEMNÍ ROZVOJ
VENKOVA


Přehled zásad ÚR

ÚZEMNÍ ROZVOJ VE VENKOVSKÉM PROSTORU

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz