TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici1. Analýza venkovských sídel > urbanizace vesnice

STAVEBNÍ FORMY A URBANIZACE VESNICE

Stavby různých forem a stupně uspořádání

Stránka o stavebních formách a urbanizaci vesnice Na níže zobrazených kresbách je po vzoru matematických množin proveden rozbor zástavby vesnického sídla s ohledem na geometrické formy staveb a jejich vzájemné prostorové vztahy. Rozbor je pro proveden na příkladu vesnice situované v rovinném terénu, s obytnou zástavbou soustředěnou kolem veřejného prostoru návsi.

Stavby a urbanizace: Nesourodé a neuspořádané stavby bez harmonizace Nesourodé a neuspořádané stavby po harmonizaci Sourodé tradiční stavby bez urbanizace Sourodé tradiční stavby po urbanizaci Sourodé tradiční stavby organicky urbanizované Sourodé tradiční stavby geometricky urbanizované

Levý obrázek každé dvojice kreseb představuje půdorys vesnického sídla, pravý odpovídající axonometrické zobrazení obytných staveb. Vyjma první kresby s různou velikostí objektů se obytné stavby na všech ostatních kresbách vyznačují podobným obestavěným prostorem. Přesto je celkové působení sídelních útvarů vlivem různých architektonických forem staveb a prostorových vazeb mezi nimi naprosto odlišné. Zobrazené sídelní útvary se vyznačují různým stupěn urbanizace od pouhého neurbanizovaného seskupení objektů po vesnici s domy obklopujícími jasně vymezený návesní prostor geometrického tvaru. Oproti značeně zjednodušenému modelovému příkladu byla situace samozřejmě podstatně složitější, určovaná konfigurací okolního terénu i orientací obytných staveb vůči světovým stranám (zejména osluněnému jihu). Důležité bylo rovněž sociální postavení stavebníka, které rozhodovalo o velikosti stavební parcely i jejím umístění ve vztahu k obdělávaným polnostem i veřejnému prostoru. V neposlední řadě se vedle obytných staveb na obraze vesnice podílí i početně převažující hospodářské stavby, které byly pro zjednodušení z modelového příkladu vynechány. Zcela vynechány byly rovněž další typologické formy staveb, včetně staveb majících určující kompoziční význam (církevní nebo panské stavby).

Nesourodé a neuspořádané stavby bez harmonizace

Neurbanizované seskupení stavebních objektů, představovaných skupinu nesourodých a neuspořádaných staveb.Neurbanizované seskupení stavebních objektů, představovaných skupinu nesourodých a neuspořádaných staveb. Stavby vyznačující se zcela odlišnými objemy, tvary a proporcemi nejsou charakterizovány žádnými prostorovými vazbami mezi sebou ani vůči ústředním prostoru veřejného charakteru.

Nesourodé a neuspořádané stavby po harmonizaci

Skupina staveb nesourodých a neuspořádaných, avšak s jistým stupněm hmotové harmonizace.Skupina staveb nesourodých a neuspořádaných, avšak s jistým stupněm hmotové harmonizace. Ta spočívá v podobné velikosti (obestavěném prostoru) jednotlivých objetků s vyrovnanějšími proporcemi (žadný rozměr výrazně nepřevládá). Mezi stavbami ještě neexistují žádné prostorotvorné vazby a jejich odlišný vzhled pouze dokládá absenci jednotícího architektonického konceptu. Tato charakteristika je příznačná zejména pro nově budované obytné celky nebo pro dostavby v historických jádrech nemajících jasně stanovené regulační podmínky.

Sourodé tradiční stavby bez urbanizace

Stavby stále ještě půdorysně neuspořádané, avšak již se vyznačují opakováním tradičních skladebných prvků (protáhlý obdélníkový půdorys se sedlovou střechou).Stavby stále ještě půdorysně neuspořádané, avšak již se vyznačující opakováním tradičních skladebných prvků (protáhlý obdélníkový půdorys se sedlovou střechou). Pro naší venkovskou zástavbu je nicméně tento model prostorového uspořádání ještě nedostačující. Postrádá totiž vyšší stupeň urbanistické a sociální organizace, která je charakteristická právě pro naše historická sídla.


Sourodé tradiční stavby po urbanizaci

Na množině tradičních staveb je již znát vyspělý stupeň uspořádání a urbanizace.Na množině tradičních staveb je již znát vyspělý stupeň uspořádání a urbanizace. Základem však není geometricky přesné půdorysné schéma, ale spíše hierarchické uspořádání odrážející např. dodatečné dělení a zahušťování zástavby na základě dědického práva (princip mateřských usedlostí).

Sourodé tradiční stavby organicky urbanizované

Množina tradičních staveb s organickým uspořádáním kolem nepravidelného prostoruMnožina tradičních staveb s organickým uspořádáním kolem nepravidelného prostoru (v tomto případě oválné návsi, jindy ve tvaru nepravidelného mnohoúhelníku atd.). Rostlý urbanistický celek je charakterizován stavbami soustředěnými kolem ústředního veřejného prostoru, vůči němuž však nezaujímají přesně geometricky definované postavení.

Sourodé tradiční stavby geometricky urbanizované

Množina staveb tradičních forem s geometrickým uspořádáním kolem pravidelného prostoru.Množina staveb tradičních forem s geometrickým uspořádáním kolem pravidelného prostoru. Všechny stavby zaujímají vůči pravoúhlému návesnímu prostoru důsledně ortogonální (pravoúhlé) umístění. Rozlišit můžeme kolmo orientované štítové stavby nebo stavby orientované okapově, tj. s hřebene ve směru rovnoběžným s návesní frontou. Obdobně by bylo možné charakterizovat i důsledné radiální (středové) uspořádání staveb kolem návsi ve tvaru kruhu nebo pravidelného mnohoúhelníku.

Autor textu a kreseb Vesnice - stavby a prinicipy urbanizace © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz