TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici1. Analýza venkovských sídel > stavební formy

FORMA DOMŮ A OSTATNÍCH STAVEB

Tvrdá a měkká geometrická tělesa

Stránka o formě vesnických stavebPro tradiční stavby na vesnici je charakteristiké uplatnění geometricky tvrdých, kubických forem. Společně s neživou přírodou (skály, krystaly atd.) tvoří zástavba vesnice přirozený doplněk k živé přírodě, charakterizované především měkkými organickými formami. Pro soudobou architektonickou tvorbu z níže uvedených poznatků vyplývá navrhování tvarově jednoduchých pravoúhlých forem staveb před složitými křivkovými tvary nebo obrysy. Nejedná-li se o obnovu historické stavby, je zpravidla použití měkkého tvarosloví velmi problematické s ohledem na historickou nevěrohodnost výrazu.

Geometrická forma staveb: Stavební formy tradičních vesnických staveb Tvrdé architektonické formy Měkké architektonické formy

Stavební formy tradiční vesnických staveb

V hmotové skladbě tradiční zástavby naší vesnice je možné rozeznat výraznou převahu tvrdých architektonických forem, tj. geometrických těles se stěnami svírajícími úhel určité velikosti. Velký vliv na jejich utváření má především úzká parcelace pozemků s výrazně protáhlým půdorysem všech typologických druhů staveb, nad kterými jsou vztyčeny strmé střechy ponejvíce sedlového tvaru. Strmý sklon střešních rovin je možné vnímat jak výraz přetrvávající gotické vertikality. Vedle samotného sklonu střechy dosahujícího v závislosti na použité střešní krytině úhlu 35 až 50 stupňů je vertikální charakter rovněž podtržen i orientací štítových trojúhelníků s vrcholem ve směru vzhůru.

Historickou zástavbu charakterizovanou gotickými formami nedokázal plně překrýt ani dynamický směr baroka. Důvodem byla skutečnost, že dynamické baroko v případě venkovských staveb vůbec nezasahovalo do tradičního půdorysného utváření nadále vyhovujícímu požadovanému provozu. Z hlediska architektonického tvarosloví však dokázal dynamický barok svými štíty zvonovitého tvaru výrazně změkčit dosavadní obys staveb. Barokní tvarování štítů venkovských staveb bylo ostatně umožněno i nástupem kusového materiálu - cihel, z něhož bylo možné křivkové obrysy vyzdívat. Složitější tvarování štítů se ostatně uplatnilo již v období baroku předcházejícím - renesanci. Uplatnění renesančního tvarosloví v obraze vesnice je však spíše okrajové, protože v renesančním období nadále převládá pozdně gotické tvarosloví. Vedle obrysu štítových ramen je silueta barokních staveb rovněž změkčována novými mansardovými střechami, používanými ve venkovském prostředí zejména na zastřešení farních úřadů nebo jiných významějších staveb. Barokní období charakterizované nástupem nespalného materiálu sebou přináší i postupnou proměnu interiéru se stále častějším uplatněním kleneb. Jejich výraznější rozšíření ve venkovském prostředí však nastává až v průběhu 19. století, kdy jsou klenbami nahrazovány více či méně snadno hořlavé trámové stropy.

V období klasicismu dochází až na vyjímky (např. nadpraží u okenních a dveřních otvorů) k opětovnému napřimování křivočarých úseků, ať již v důsledku proměny výtvarného názoru nebo odvážnějšímu statickému provádění nosných konstrukcí. Výsledkem jsou strohé geometrické formy klasicstních domů s lichoběžníkovými štíty a vyzdívání stlačených kleneb nebo klenebních pasů.

Tvrdé architektonické formy

Geometrie tvrdých těles

Tvrdé geometrické formy

Tvrdé architektonické formy reprezentují geometrická tělesa tvořená ohraničenými rovinami. Mezi tato tělesa náleží např. kvádr, hranol, jehlan apod.
ČVUT - Disertační práce

Kresba © MaČefotogalerie

Tvrdé architektonické formy reprezentují geometrická tělesa, jejichž povrch je tvořen ohraničenými rovinami. Obě osnovy řídících přímek jsou tvořeny úsečkami ležícími v téže rovině. Na tělesech nenalezneme křivku vyššího řádu, jedná se tedy o tělesa rozvinutelná (zjednodušeně řečeno, lze jejich model zhotovit z archu papíru) a technologicky snadno proveditelná. V prostředí tradiční venkovské zástavby se uplatňuje především kvádr, představující přízemní nebo patrovou hmotu domu. Jeho nejdelší rozměr určuje podélnou osu staveb. Mezi zdaleka nejrozšířenější formy náleží rovněž kolmý nebo zkosený trojboký hranol, reprezentující sedlové nebo valbové zastřešení staveb. Zbývající dvě tělesa nakreslená nejníže ilustrují věžové formy panských nebo církevních staveb (tvrze, zvonice nebo zvonové kostelní věžě apod.), s nimiž se v prostředí vesnických sídel můžeme rovněž běžně setkávat (kvádr orientovaný na výšku a jehlan zastřešení).

Měkké architektonické formy

Geometrie měkkých těles

Tělesa měkkých geometrických forem

Měkké architektonické formy reprezentují geometrická tělesa ohraničená rotačními nebo translačními plochami. Mezi rotační tělesa náleží např. válec, kužel a koule.
ČVUT - Disertační práce

Kresba © MaČefotogalerie

Měkké architektonické formy jsou reprezentovány geometrickými tělesy, jejichž povrch vzniká rotací (otáčením) nebo translací (posunem). Rotační plochy jsou ve venkovském prostředí běžněji rozšířené pouze na stavbách kostelních věží, zejména pak v případě jejich kuželového nebo cibulového zastřešení. Nespornou výhodou těchto těles vzniklých otáčením úsečky nebo křivky kolem zpravidla svislé osy je možnost jejich snadného provádění. To je umožněno existencí přímých úseků umožňujících užití trámů či prken (např. u válcových nebo kuželových teles, která navíc náleží mezi tělesa rozvinutelná) nebo možností nahrazení kruhových úseků polygonálním tvarem (např. u kulových ploch). Ve druhém případě se jedná o případ užití krátkých prken pro bednění nebo kusového staviva (kamene nebo cihel) pro klenební práce při stavbě válcových nebo plackových kleneb. Translační plochy náleží mezi plochy nerozvinutelné a jejich provádění je velmi obtížné. Obě osnovy jsou tvořeny výhradně křivkami s výjimkou tzv. přímkových ploch, na kterých nalezneme i přímky, resp. při ohraničení plochy úsečky (znázorněny tečkovaně).

Autor textu a fotodokumentace k Vesnické stavby a jejich forma © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz