TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici2. Reflexe historického vývoje > obydlí a dům

VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A STŘECHA DOMU

Dům s jizbou a světnicí, přízemní a patrové domy

Stránka u výškovém uspořádání a zastřešení domu Na schématických příčných řezech je ve zjednodušené podobě nakreslena vývojová linie obytných staveb našich vesnických sídel. O naprosté nevhodnosti poslední (bohužel pro naši dobu stále častější) varianty venkovského domu svědčí již samotné porovnání uvedených staveb.

Urbanistický prostor: Nejstarší obydlí a dům s vysokou jizbou Tradiční přízemní a patrový dům

Nejstarší obydlí a dům s vysokou jizbou

Nejstarší obydlí a dům s jizbou

Příčný řez nejstarším obydlím a domem s jizbou

Dvojice kreseb vlevo znázorňuje rekonstrukci nejstarších obydlí ze dřeva.
Vpravo je zachycen dům s vysokou jizbou, ojediněle dochovaný i do současnosti.
ČVUT, Disertační práce

Kresba © MaČefotogalerie

Pomineme-li skalní převisy nebo jednostranné opření větví o skalní masiv, dalo by se za nejstarší obydlí charakterizované konstrukčním systémem označit prosté opření větví o sebe navzájem, např. pomocí samorostlých vidlic (zcela vlevo). Nepředpokládáme-li zajištění tuhosti dostatečným zahloubením větví pod úroveň terénu nebo kruhovým uspořádáním, musí být stabilita ve směru kolmém zajištěna dalšími šikmými prvky. Půdorysné uspořádání nejstarších obydlí však není doloženo a zejména u nezahloubených konstrukcí (mohly být ukotveny mezi volně ležícími kameny) nezůstávají v terénu žádné stopy s vyjímkou ohniště. Samozřejmě se v běžných podmínkách nedochoval ani samotný stavební materiál přírodního původu (dřevo), podléhající snadno hnilobě a ohni. Podstatné ovšem je, že tato nejstarší konstrukce dala základ pozdějším krokevním soustavám a již od počátku vytvářela svým strmým sklonem obyvatelný prostor. Prostřední kresba nám zobrazuje pokročilejší konstrukční schéma, využívající rozvidlené sloupky a hřebenovou vaznici. Jedná se o tzv. sochovou konstrukci, která se nám později dochovala u nejstarších krovů. Sochami jsou nazývány svislé sloupky, na které je položena hřebenová vaznice přes kterou jsou opřeny horní části větví. Díky zahloubení sloupků a případně i úrovně podlahy (zemnice a polozemnice) jsou půdorysy těchto konstrukcí již archeologicky prokazatelné. Třetí kresba představuje dům s tzv. vysokou dymnou jizbou, jejíž horní část je vyhrazena stoupajícímu kouři od otevřeného ohniště umístěného v témže prostoru.

Tradiční přízemní a patrový dům

Přízemní a patrový dům

Řešení přízemního a patrového domu

Levá dvojice kreseb zachycuje tradiční přízemní a patrový dům se sedlovou střechou. Kresba vpravo je příkladem nevhodného řešení novostavby domu.
ČVUT, Disertační práce

Kresba © MaČefotogalerie

Schématický řez zachycený na kresbě zcela vlevo reprezentuje tradiční přízemní dům po změně vytápění a snížení konstrukční výšky z původní vysoké dymné jizby na běžnou výšku světnice. Prostřední kresba ukazuje patrové uspořádání domu s pavlačí. Obě varianty tradičního vesnického domu reprezentují dřevěnou vrstvu zástavby rozpoznatelnou nesymetricky nasazenou střechou, která chrání zápraží nebo palvač situovanou při vstupním průčelí domu. Zděná vrstva zástavby vesnice s podstatně masivnějšími stěnami mohla mít rovněž nesymetrické nasazení střechy, zejména pokud bylo zastropení i nalále prováděno trámovými stropy. Mladší zděné stavby se však často vyznačují již symetrickým nasazením střechy. Tento způsob zastřešení byl podmíněn nejen výtvarnými názory barokního slohu s preferovanou symetrickou kompozicí štítového průčel, ale nepochybně i změnou vodorovné konstrukce. Namísto trámových stropů s charakteristickými přesahy zhlaví trámů přes zápraží se mnohde uplatňuje zaklenutí prostorů pomocí cihelných kleneb. Stále častější použití cihel navíc odráží i požadavky tehdejších požárních nařízení. Namísto nesymetrického nasazení střechy je ochrana vstupu u zděného domu řešena jiným způsobem, např. odsazením příslušné části stěny o šířku loubí apod.. Kromě přesahu střechy však zůstává příčný řez přízemním i patrovým domem zděné konstrukce v podstatě totožný jako u starších dřevěných domů přízemního nebo patrového uspořádání.

Poslední kresba zachycená zcela vpravo představuje nevhodné řešení rodinného domu, který je převzat z odlišného přírodního a kulturního prostředí. Střecha o velmi nízkém sklonu střešních rovin nevytváří obyvatelný prostor a bez vysokých půdních nadezdívek zpravidla ani neumožňuje využití podkroví z důvodu nedostatečné podchodné výšky. Celková forma domu se ve světle předchozích variant jeví jako naprosto neodůvodněná, nerespektující kontinuitu historického vývoje venkovského domu a mající za následek úplnou ztrátu kulturní identity našeho venkovského prostředí. Vyjímkou potvrzující pravidlo je výběžek alpského domu, který zasáhl nevelkou oblast Šumavy v okolí obce Volary. Volarský dům s malým skonem střešních rovin náleží již k alpskému domovému typu a jeho vnější i půdorysné řešení je diametrálně odlišné oproti domům na celém území naší republiky. Pod jednou střechou totiž nachází uplatnění obytný i hospodářský provoz včetně hospodářského dvora.

Autor textu a fotodokumentace k Dům - výškové uspořádání a zastřešení domu © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz