TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici4. Stavební charakteristiky zástavby

PŘÍSTAVBA DOMU - ZÁSADY A PRAVIDLA

Prostor zemědělské usedlosti a rodinného domu

PŘÍSTAVBA DOMU | Pravidla a zásady přístavby k domu, výška, půdorysný tvar a celkový vzhledNa kresebných schématech zobrazujících půdorys a příčný řez tradičního přízemního domu je znázorněn doporučený rozsah možné přístavby. Respektováním jeho krajních hranic vymezujících maximální rozměry přístavby dochází k výrazné eliminaci nevhodných architektonických forem. Velikost a tvar přístavby je důsledně odvozen z prostorového utváření samotného domu a jeho vazeb na okolní prostředí. Obdobným způsobem lze rozsah přístavby stanovit rovněž u patrového domu. V předminulém příspěvku věnovaném přístavbám došlo k odvození obecných regulačních kritérií >>>. Ty nám mohou posloužit k úvodnímu posouzení vhodnosti zamýšlené přístavby, následně doplněné o regionálně specifické varianty řešení. Přestože byla také naznačena nevhodnost přístaveb, mnohdy se bez nich neobejdeme. Dokonce ani v případě novostaveb nelze zcela vyloučit, že ve velmi krátké době nedojde ke zvýšení objemových nároků na objekt kladených. Zdařilé řešení je pak možné pouze v případě, provedeme-li rozbor architektonického a stavebně-konstrukčního řešení stávajícího objektu.

Obsah: Výšková regulace přístavby domu Půdorysná regulace přístavby domu Obecné zásady a pravidla

Objem, forma a umístění přístavby

Přístavba domu - horní kresba zachycuje půdorys tradičního trojdílného domu s vyznačením maximálního doporučeného rozsahu přístavby u štítově orientované zástavby. Dolní kresba představuje příčný řez přízemním domem, s vyznačením optimální výšky přístavby určeným přímým protažením střešních rovin.

Přístavba domu - horní kresba zachycuje půdorys tradičního trojdílného domu s vyznačením maximálního doporučeného rozsahu přístavby u štítově orientované zástavby. Dolní kresba představuje příčný řez přízemním domem, s vyznačením optimální výšky přístavby určeným přímým protažením střešních rovin.

Výšková regulace přístavby

Přístavba domu a její výška

KRUH - Roubený patrový dům s nesymetrickým příčným řezem odrážejícím plynulé přetažení střechy nad prostory situované mimo základní trojdílný půdorys domu.

Roubený patrový dům s nesymetrickým příčným řezem odrážejícím plynulé přetažení střechy nad prostory situované mimo základní trojdílný půdorys domu.
Kruh, okres Česká Lípa

Foto: MaČefotogalerie

Dvojice obrázků byla vedena snahou o vymezení možného situování přístavby. To bylo určováno hledáním rozdílů v umístění přístavby domu oproti hospodářskému objektu. Přestože se nepodařilo dospět k zásadnějším závěrům, můžeme alespoň v hrubých obrysech poukázat na zmíněné rozdíly. Navzdory výjimkám lze totiž v naprosté většině případů konstatovat, že hlavní štítové průčelí domu přestavuje nevhodné řešení pro přístavbu. A to jak s ohledem na prolomení okny do světnice, tak pro nutnost půdorysného respektování návesní nebo uliční čáry. U hospodářských staveb je naopak těchto kratších stěn často využíváno pro různé pultové přístavby nebo přístřešky (např. kolny). Dochází k tomu jistě i s ohledem na provozní návaznost na stávající objekty rovněž hospodářského charakteru.
Při situování u podélných stěn dbáme především na důsledné "odražení" mladší přístavby od štítové roviny. Odražení může být provedeno jak "uskočením" (viz. levý obrázek), tak pouze použitím odlišného materiálu nebo členění ploch. Důvodem je zachování čitelnosti původního hmoty objektu i časté symetričnosti vlastního průčelí (lit. 040: kresba a text: autor serveru, 2004).

Půdorysný tvar přístavby

Přístavba domu - horní kresba zachycuje půdorys tradičního trojdílného domu s vyznačením maximálního doporučeného rozsahu přístavby u štítově orientované zástavby. Dolní kresba představuje příčný řez přízemním domem, s vyznačením optimální výšky přístavby určeným přímým protažením střešních rovin.

Přístavba domu - horní kresba zachycuje půdorys tradičního trojdílného domu s vyznačením maximálního doporučeného rozsahu přístavby u štítově orientované zástavby. Dolní kresba představuje příčný řez přízemním domem, s vyznačením optimální výšky přístavby určeným přímým protažením střešních rovin.

Půdorysná regulace přístavby

Přístavba domu a půdorysný tvar

KRUH - Vhodnou formu přístaveb představuje plynulé protažení střešní roviny se zachováním pravoúhlého půdorysného tvaru, vycházejícími ze základního trojdílného dělení tradičního domu.

Vhodnou formu přístaveb představuje plynulé protažení střešní roviny se zachováním pravoúhlého půdorysného tvaru, vycházejícími ze základního trojdílného dělení tradičního domu.
Kruh, okres Česká Lípa

Foto: MaČefotogalerie

Zatímco rozsah a polohu přístaveb bylo možné volit téměř libovolně, v případě jejich tvaru jsme již výrazně ovlivněni tradiční formou venkovských staveb. Pro bezproblémové přístavby tedy vychází jednoduchý a souhlasně orientovaný útvar na obdélníkovém půdorysu. Shora pak krytý pultovou stříškou, nejlépe se stejným druhem střešní krytiny. Jako nevhodná řešení se totiž ukazují všechna, která nerespektují obdélníkový základ těchto staveb. Porušení pravoúhlé sítě je navíc doprovázeno nejistým a kostrbatým okrajem okapní části střešních rovin (lit. 040: kresba a text: autor serveru, 2004).

Stejně jako v případě ostatních příspěvků je nutné si uvědomit jejich regionální platnost. Jiná situace nastává u semknutých ulicových nebo návesních forem zástavby a jiná v rozptýlené zástavbě samostatně stojících horských objektů. Zde je vzhledem k drsnějším klimatických podmínkám budování přístaveb k (obytnému) domu častější, ve snaze nemuset v tuhých zimách opouštět stavení. To je značně podmíněno i nepřítomností velkých hospodářských objektů, které v méně produktivním zemědělském prostředí nejsou tolik potřeba (rozvíjí se zde spíše domácí řemeslná výroba). Mnohé stavby se tak díky přístavbám více přimykají k okolnímu terénu a stávají se rozložitějšími. Množství rostlých přístaveb jim navíc často propůjčuje jejich neopakovatelný a malebný výraz (lit. 035: autor serveru, 2004).

Autor textu a kresby ke kapitole
Přístavba domu - zásady a pravidla © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz