TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici4. Stavební charakteristiky zástavby

PŘÍSTAVBA DOMU - ZÁSADY A PRAVIDLA

Prostor zemědělské usedlosti a rodinného domu

PŘÍSTAVBA DOMU | Pravidla a zásady přístavby k domu, výška, půdorysný tvar a celkový vzhledNa kresebných schématech zobrazujících půdorys a příčný řez tradičního přízemního domu je znázorněn doporučený rozsah možné přístavby. Respektováním jeho krajních hranic vymezujících maximální rozměry přístavby dochází k výrazné eliminaci nevhodných architektonických forem. Velikost a tvar přístavby je důsledně odvozen z prostorového utváření samotného domu a jeho vazeb na okolní prostředí. Obdobným způsobem lze rozsah přístavby stanovit rovněž u patrového domu.

Obsah: Výšková regulace přístavby domu Půdorysná regulace přístavby domu Obecné zásady a pravidla

Pravidla a zásady přístaveb k domu

Přístavba domu - horní kresba zachycuje půdorys tradičního trojdílného domu s vyznačením maximálního doporučeného rozsahu přístavby u štítově orientované zástavby. Dolní kresba představuje příčný řez přízemním domem, s vyznačením optimální výšky přístavby určeným přímým protažením střešních rovin.

Přístavba domu - horní kresba zachycuje půdorys tradičního trojdílného domu s vyznačením maximálního doporučeného rozsahu přístavby u štítově orientované zástavby. Dolní kresba představuje příčný řez přízemním domem, s vyznačením optimální výšky přístavby určeným přímým protažením střešních rovin.

Výšková regulace přístavby

Přístavba domu a její výška

KRUH - Roubený patrový dům s nesymetrickým příčným řezem odrážejícím plynulé přetažení střechy nad prostory situované mimo základní trojdílný půdorys domu.

Roubený patrový dům s nesymetrickým příčným řezem odrážejícím plynulé přetažení střechy nad prostory situované mimo základní trojdílný půdorys domu.
Kruh, okres Česká Lípa

Foto: MaČefotogalerie

Doporučená maximální výška přístavby zaručující zcela bezkonfliktní architektonické řešení je určována přímým protažením stávajících střešních rovin. Přistavovaný stavební útvar by proto neměl přesahovat přes hranu určovanou příslušným sklonem protažené sedlové, polovalbové nebo valbové střechy. Přímé protažení je samozřejmě výhodné i po strance stavební, protože v místě návaznosti střechy domu a přístavby nevzniká žádný zlom nebo dokonce úžlabí. Je tím zaručeno nejen snadné konstrukční provádění přístavby a použití stejné krytina, ale při kvalitním řemeslném provedení především plynulý odvod dešťové vody bez možného rizika zatékání. Rovněž v místě navázání obou střešních rovin nedochází k případnému ulpívání sněhu v zimním období.

Na druhou stranu je nutno samozřejmě přiznat výrazné snížení podchodné výšky. Při zadní podélné stěně domu (šedě podbarvená plocha) lze proto možné realizovat pouze prostory značně omezené výšky a šířky, využitelné pouze pro skladovací nebo úložnou funkci. Často byla do těchto míst vysunuta chlebová pec, zabírající v domě velkou část prostoru. V každém případě využitelnost jakékoliv přístavby při zadní domové stěně je omezena pouze na rozptýlenou zástavbu (běžná ve svažitém terénu), protože u zástavby soustředěné kolem ústředního návesního prostoru se na této ploše zpravidla nachází již parcela sousední usedlosti. Příznivější situace z hlediska možných přístaveb nastává u vstupního průčelí domů, vyznačujcích se vyznačujících krytém přetaženou střešní konstrukcí (zeleně podbarvená plocha). Nevýhodou je ovšem zastavění části hospodářského dvora, případně částečné zastínění interiéru domu novou přístavbou. Možným řešením je přístavba k zadní štítové stěně domu (oranžově podbarvená plochy), pokud zde ovšem již neexistují hospodářské stavby nebo zde nejsou umístěny okenní otvory. Z hlediska výškového je tato přístavba optimální, pokud vznikne prostým prodloužením domu s respektováním korunní římsy a výšky hřebene sedlové střechy. V závislosti na konkrétní situaci je však možné i mírné překročení těchto stavebně určujících výšek.

Z uvedeného textu je zřejmé, že stavby s půdními nadezdívkami nebo stavby patrové umožňují snadnější provádění přístaveb potřebné výšky. Svědčí o tom i řada patrových staveb na Kokořínsku a Českolipsku, vyznačujících se právě nesymetrickým tvarem příčného řezu z důvodu dalších prostor situovaných mimo základní trojdílný půdorys domu.

Půdorysná regulace přístavby

Přístavba domu a půdorysný tvar

KRUH - Vhodnou formu přístaveb představuje plynulé protažení střešní roviny se zachováním pravoúhlého půdorysného tvaru, vycházejícími ze základního trojdílného dělení tradičního domu.

Vhodnou formu přístaveb představuje plynulé protažení střešní roviny se zachováním pravoúhlého půdorysného tvaru, vycházejícími ze základního trojdílného dělení tradičního domu.
Kruh, okres Česká Lípa

Foto: MaČefotogalerie

Při určení doporučeného maximálního půdorysného rozsahu přístavby vycházíme vždy z průniku protažených střešních rovin s přilehlým terénem. Pro obytné účely bude využitelný půdorys vždy podstatně menší než celková půdorysná plocha, omezený zejména u přízemních staveb již uvedenou pochodnou výškou. Jistým řešením však může být situovaní vestavěných skříní nebo jiného kusu nezbytného úložného nábytku, případně využití přistavěného prostoru jako sedacího nebo odpočinkového koutu nevyžadujícího podchodnou výšku. U nových přístaveb je možné požadované výšky dosáhnout i zahloubením pod úroveň terénu, které však musí být provázeno velmi dobrou izolací proti zemní vlhkosti a dořešením přirozeného nebo umělého osvětlení. Vyjma pravoúhlého obdélníkového tvaru lze považovat ostatní půdorysné tvary přístaveb za nevhodné a zpravidla neopodstatněné. Přístavby situované při podélných stěnách domu by navíc neměly půdorysně předstupovat před jeho štítová průčelí.

Naopak z hlediska půdorysného lze považovat za bezkonfliktní přístavbu navazující přímo na zadní štítovou stěnu domu, pokud není opatřena okenními otvory nebo již přistavěnou hospodářskou částí. Ve druhém případě samozřejmě zvážíme možnost adaptace hospodářské části na obytné nebo jiné účely.

Obecné zásady a pravidla

Uvedená pravidla vztahující se k dodatečným přístavbám nebo již v návrhu novostavby předpokládaným dostavbám přízemního nebo patrového domu představují samozřejmě optimální a do značné míry idealizované řešení. Nemohou tedy obsáhnout všechny jednotlivé varianty nebo podmíněně možná řešení. V mnoha případech lze z těchto pravidel výrazně slevit nebo je dokonce upravit přímo pro danou oblast. Příkladem mohou být např. domy v Podkrkonoší, charakterizované výskytem regionálně obvyklých křížových světnic ve formě kolmého domového křídla ve střední části domu. Pravidla navíc nezohledňují specifické charakteristiky zástavby s okapově orientovanými domy, stejně jako ostatní typologické druhy staveb. Pro mnohé jsou naopak typické pultové přístavby přistavěné přímo ke štítovým stěnám, zejména pokud se jedná o plné stěny staveb hospodářského charakteru. Vedle již zmíněné adaptace hospodářské části se lze v mnoha případech dodatečné přístavbě vyhnout i obytným využití podkroví. Při odstranění původního krovu, nadměrném prolomení štítových stěn i střešních rovin okenními či střešními okny nebo volbě nadměrného počtu rozměrově předimenzovaných vikýřů však toto řešení představuje podstatně horší variantu než citlivá přístavba. Naopak existují přístavby, kterým se z důvodu nezbytné provozní návaznosti vyhnout nelze (např. přístavba zádveří, které nelze vyhradit v prostoru vstupní síně). V takovém případě je vždy vhodné přihlížet k architektonickému utváření domu a v maximální možné míře respektovat uvedená pravidla.

Autor textu a kresby ke kapitole
Přístavba domu - zásady a pravidla © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz