TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici6. Architektonické charakteristiky domu

• ŠTÍTOVÉ PRŮČELÍ PŘÍZEMNÍHO DOMU •

Kresby zachycují štítová průčelí přízemního domu s půdními nadezdívkami a porovnávají dvě nejčastější řešení, s jakými se můžeme ve venkovském prostředí setkávat. Na levé kresbě je zachycen přízemní dům s plnou půdní nadezdívkou, která působí dojmem mohutného převýšeného nadpražního věnce a představuje u novostaveb na vesnici nevhodné řešení. Oproti tomu napravo zobrazené štítové průčelí přízemního domu s půdní nadezdívkou prolomenou ležatými otvory původem větrací funkce můžeme považovat za podmíněně možné řešení, vnější výrazem svého průčelí odpovídající mladší zástavbě nebo mladším přestavbám ze závěru 19. až počátku 20. století vyjma nesymetricky nasazené konstrukce střechy ustupující právě v tomto období vaznicovým krovům bez charakteristických vazných trámů.

• Přízemní domy - uspořádání okenních otvorů •

PŘÍZEMNÍ DOMY S PŮDNÍMI NADEZDÍVKAMI - při pohledu na dějiny lidové architektury je možné se setkat s převýšenou přízemní hmotou domu, a to téměř na samém počátku historického vývoje a v závěrečném období tradiční zástavby.

PŘÍZEMNÍ DOMY S PŮDNÍMI NADEZDÍVKAMI - při pohledu na dějiny lidové architektury je možné se setkat s převýšenou přízemní hmotou domu, a to téměř na samém počátku historického vývoje (dům s vysokou dymnou jizbou a patrovým blokem komor) a v závěrečném období tradiční zástavby (dům s půdními nadezdívkami a vaznicovými krovy). Navzdory několika staletím oddělujícím uvedená řešení můžeme v obou případech konstatovat, že dům s vysokou jizbou i konstrukčně naprosto odlišný dům s půdními nadezdívkami pravdivě vypovídají o svém vnitřním uspořádání, zejména pak o způsobu vytápění obytné místnosti a pozdějším hospodářském využití podkroví. V obou případech je pro převýšenou hmotu charakteristické dvouřadé uspořádání okenních a větracích otvorů, čímž se výrazně odlišují od netradiční přízemní zástavby s vysokými půdními nadezdívkami bez otvorů.

Netradiční řešení zachycuje právě štítové průčelí domu zobrazeného vlevo a zastupujícího novostavby 2. poloviny 20. století. Vedle jednořadého uspořádání okenních otvorů pod vysokou a plnou půdní nadezdívkou je pro tyto stavby často příznačná nemožnost snadného určení stropní konstrukce. Lze se dokonce domnívat, ze strop může být proveden až na úrovni základny štítu úmyslně nesymetricky nasazené stropní konstrukce. U historických staveb jež prošly četnými přestavbami by toto řešení dokonce mohlo poukazovat (při odhlédnutí nebo nečitelnosti dalších znaků určujících stáří venkovských staveb) na existenci vysoké a starobylé dymné jizby, u které pozdější povrchové úpravy pouze skryly horní řadu větracích otvorů menšího rozměru sloužících původně odvodu kouře. U novostaveb i naprosté většině přestaveb starších objektů se však jedná o novodobé půdní nadezdívky zvětšující využitelnou plochu podkroví a uvedené řešení je pouze historicky matoucí. Oproti vysoké dymné jizbě se stropní konstrukce (čárkovaná dvojice čar) nachází samozřejmě podstatně níže, přímo nad nadpražím okenních otvorů běžné velikosti.

Oproti tomu můžeme za podmínečně vhodné řešení považovat průčelí novostavby zobrazené vpravo. Návrh novostavby určené pro vesnické prostředí svým charakteristickým rozmístěním otvorů po ploše štítového průčelí evokuje vzhled staveb pocházejících ze závěru 19. století, případě přestaveb nebo stavebních úprav ze stejného období (např. mladší střešní konstrukce nad starším domem). Členění průčelí okenními otvory je odvozeno právě z obytných staveb se sýpkovými polopatry, přičemž využití podkroví pro skladovací funkci bylo tehdy umožněno nástupem nespalné keramické krytiny a vaznicovými krovy uvolňujícími podlahovou plochu půdního prostoru bez nutnosti sloupků, vazných trámů a dalších prvků vyžadovaných staršími krovy. Kresba však zachycuje tradiční nesymetricky nasazenou konstrukci střechy s typickým přesahem vazných trámů nad zápražím, protože toto řešení považujeme za vhodnější než jaké představují zmíněné vaznicové krovy. Charakteristické ležaté otvory, někdy však umístěné pouze na podélných stranách domu, opticky i fyzicky odlehčují tektonicky a proporčně nepříjemné půdní nadezdívky. Ležaté otvory rovněž zcela zřetelně určují polohu stropní konstrukce, protože se nacházející právě mezi dolní a horní řadou otvorů. U starší staveb byla poloha stropní konstrukce často ještě zdůrazněna patrovou římsou.

Při opravách historických staveb se sýpkovými polopatry vždy respektujeme architektonické a konstrukční utváření stavby včetně hodnotných mladších přestaveb. Původní ležaté větrací otvory jsou na opraveném průčelí vždy přiznány ve formě přisvětlovacích nebo alespoň slepých otvorů a zcela zřetelně se uplatňují i na jeho plastickém členění.

S ohledem na pominutí důvodů pro vysokou dymnou jizbu (otevřený oheň pro vytápění a přípravu pokrmů) i sýpkové polopatro (skladování zrna, mouky, chmele atd.) můžeme pro novostavby na vesnici za architektonicky nejzdařilejší návrh domu považovat přízemní (v některých regionech i patrovou) stavbu bez půdních nadezdívek a s běžnou výškou stropní konstrukce. V opodstatněných případech však můžeme u novostaveb připustit rovněž řešení s půdními nadezdívkami prolomenými ležatými přisvětlovacími otvory situovanými při podlaze podkroví a to zejména v lokalitách s převažujícím výskytem mladší zástavby obdobného řešení (např. některá vesnická sídla v západních Čechách).

Autor textu a kreseb ke štítovému průčelí přízemního domu © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 1. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie štítového průčelí domů ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Štítové průčelí domu ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse ke štítovému průčelí domu na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz