TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici4. Stavební charakteristiky domu

• PŘÍSTAVBY KE ŠTÍTOVÉMU PRUČELÍ •

Pohledy ve zjednodušené podobě zachycují geometricky čisté formy štítových průčelí, s jakými se můžeme setkat ve venkovském prostředí u starší dřevěné i mladší zděné zástavby. V případě štítové orientace obytných staveb, která je vyjma jihomoravských oblastí početně převažující na celém území České republiky, je hlavní štítové průčelí zpravidla vždy orientováno do veřejného prostoru návsi nebo ulice. Jedná se zpravidla o opticky nejvíce exponované průčelí obytné stavby, vyznačující se z tohoto důvodu náročným architektonických zpracováním. U starší dřevěné zástavby může být zastoupeno bohatě bedněnou lomenicí, vyřezávaným okřídlím oken nebo jinými zdobnými prvky, u mladší zděné vrstvy zástavby zvlněným obrysem štítových ramen, naročnou štukovou výzdobou plastickými články tektonického významu nebo dekorem volněji rozmístěným po ploše průčelí atd. U obou vrstev se na charakteru výzdoby značnou měrou uplaťnuje výrazná barevnost přiměřené sytosti. Z výše uvedených důvodů je možné považovat jakékoliv narušení hlavního štítového průčelí za nežádoucí a dodatečné provádění přístaveb k historickým stavbám nebo jejich navrhování již ve stupni návrhu novostavby za nevhodné. Vyjímkou jsou zpravidla pouze rámové nebo jednoduše obedněné pultové přístavky přičleněné k zadnímu štítovému průčelí roubeného domu, vyskytující se zejména v oblastech s nepříznivým klimatickým prostředím a vysokými nároky na uskladnění palivového dříví atd. Hlavní štítové průčelí, tj. průčelí s čelní obvodovou stěnou obytné místnosti (světnice), zůstává však téměř vždy bez přístaveb nebo jiných stavebních útvarů znehodnocujících architektonickou kvalitu a tvářnost tradičního venkovského domu.

• Štítové průčelí dřevěné a zděné zástavby

ŠTÍTOVÉ PRŮČELÍ DOMU - levá kresba ve zjednodušené podobě zachycuje štítové průčelí starší vrstvy dřevěných staveb charakterizované bedněným štítem, pravá mladší vrstvu s přímo navazujícím štítem zděným.

ŠTÍTOVÉ PRŮČELÍ DOMU - levá kresba ve zjednodušené podobě zachycuje štítové průčelí starší vrstvy dřevěných staveb charakterizované bedněným štítem, i díky nesymetrickému nasazení střešní konstrukce nápadně předsazeném před líc čelní obvodové stěny přízemí, případně patra. Znázorněné průčelí symbolicky rozdělené do dvou opticky samostatných ploch (stěna a štít) však zachycuje pouze jedno z možných řešeních starší a převážně roubené zástavby. Existuje však celá řada přechodových variant dokládajících předpokládanou proměnu starobylé valbové střechy na střechu sedlového tvaru, především pak s nástupem těžkých nespalných krytin vyžadujících jiné a únosnější konstrukce krovů. Mezi přechodové formy můžeme zařadit především střechy s valbovým podlomením (s podlomenicí), zabírajícím směrem na východ i více než dvě třetiny štítové plochy. U nás se podlomenice skládají nejvíce z několika řad krytiny (2-4), přičemž oblast jejího výskytu lze omezit na východní část naší republiky (Slezsko a některé regiony Moravy s přesahem do Pardubického kraje a Vysočiny). Obdobu podlomenice ovšem nalézáme i jinde, a to především v podobě dřevěné stříšky nad okenními otvory, dodatečně připevněné na štítovou stěnu roubených staveb jako ochrana před deštěm nebo při dodatečném obezdění roubené stěny přízemí s nutností chránit korunu zdiva. Vedle podlomení může před rovinu štítové plochy více nebo méně předstupovat dnes již ojediněle dochovaný kabřinec, chránící bednění štítu před zatékáním. Konstrukčně se jedná o menší nebo větší stříšku u vrcholu štítu, kterou lze tvarově chápat jako horní část valbové střechy nad pravoúhlou nebo oválnou částí půdorysu. Oproti předsazenému kabřinci se horní část štítu však může vyznačovat i nepatrným zkosením - valbičkou. Rovněž samotné bednění štítu se vyznačuje řadou regionálních variant, od štítu bedněných jednoduše svisle po náročné lomenice rozdělené do několika pater s navzájem prostřídaným kladením v sousedních polích. Z pohledu novostaveb na vesnici je však podstatné zmíněné rozdělení průčelí na rovinnou plochu stěny a štít, bez narušení půdorysného obvodu stavby. Rovněž u mladší zděné vrstvy zástavby není půdorysný obvod nijak narušen. Oproti starší zástavbě je dokonce velmi příznačná celistvost štítového průčelí, sjednoceného často do jedné společné roviny odrážející stejný pracovní postup (zdění) při budování obvodové stěny a štítu. Obdobně jako u starší zástaby však existuje řada regionálně i konstrukčně podmíněných variant, s možným oddělením štítové plochy jednoduchou nebo náročně profilovanou korunní římsou. Nezřídka si ochrana horní římsové plochy mohla vyžádat i položení dvou vrstvev pálené krytiny. Pokud bylo při zdění štítu použito kusového staviva jiných rozměrů (např. cihelný štít na kamenné stěně apod.), mohla být i samotná plocha štítu mírně zapuštěna za lícovou plochu čelní obvodové stěny. Rozdílným způsobem mohla být rovněž řešena návaznost štítového zdiva na konstrukci střechy, přičemž u náročnějši tvarovaných štítových obrysů je běžné atikové přetažení zdiva nad štítové roviny. V případě trojúhelníkových štítů je vedle tohoto řešení naopak velmi běžné i výškové zarovnání s krytinou plynule přetaženou přes korunu štítového zdiva. Pro novostavby na vesnici je však opět rozhodujícím, že žádný achitektonický útvar štítové průčelí opticky nerozbíjí nadměrným vyčníváním ze základní průčelní roviny nebo tvarovým narušením domového půdorysu.

• Nevhodné přístavby ke štítovému průčelí

PŘÍSTAVBY NA ŠTÍTOVÉM PRŮČELÍ - příklady nevhodných přístaveb, působících i v případě novostaveb jako dodatečně přistavěné stavební útvary nezávislé na původním architektonickém utváření domu.

PŘÍSTAVBY NA ŠTÍTOVÉM PRŮČELÍ - příklady nevhodných přístaveb, působících i v případě novostaveb jako dodatečně přistavěné stavební útvary nezávislé na původním architektonickém utváření stavby. Neforemné přístavby zpravidla svědčí o bezradnosti achitektonicky ztvárnit nejdůležitější průčelí štítově orientovaného domu a způsobují geometrickou roztříštěnost průčelní plochy včetně narušení půdorysného obvodu. Architektonickou i konstrukční nadbytečnost těchto přístaveb se nejenže nedaří ukrýt, ale navíc je zřejmé, že v poměru k jejich stavební náročnosti (potřeba dalšího stavebního materiálu, zvýšené náklady na provedení stavebních prací atd.) nepřinášejí žádné podstatné zlepšení obytných kvalit v interiéru domu.

Autor textu a kreseb přístaveb ke štítovému průčelí © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 1. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie domových průčelí ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Průčelí domu ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse k průčelí domu na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz