TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici4. Stavební charakteristiky domu

• KOMPAKTNOST STAVBY •

Kresby zobrazující půdorys a podélný řez obytnou stavbou porovnávají stavební řešení tradičního venkovského domu a běžné novostavby z katalogu rodinných domů současnosti. Stavební řešení tradičního domu se vyznačuje velmi kompaktní hmotou, charakterizovanou výrazně sevřenými konstrukcemi s minimální plochou ve vztahu k obestavěnému prostoru. Oproti tomu se běžný příklad rodinného domu z katalogu vyznačuje zcela nekompaktní hmotou, charakterizovanou právě nadbytečně velkou povrchovou plochou obalových konstrukcí ve vztahu k obestavěnému prostoru. Ve prospěch tradičního řešení venkovskému domu tak hovoří všechny porovnávané stavebně-technické charakteristiky, především pak technologická proveditelnost obvodových konstrukcí, ekonomická náročnost stavby a velikost tepelných ztrát. Právě menší tepelné ztráty snižují celkové náklady na vytápění a tím i ekonomickou náročnost provozu domu v zimním období. Vedle rozhodujících tepelných ztrát okenními otvory a střešním pláštěm závisí jejich celková velikost rovněž na ztrátách obvodovými stěnami. Vhodným architektonickým tvarem upřednosťnujícím tradiční kompaktní řešení domu lze snížit celkovou plochu svislých obalových konstrukcí, která je přímo úměrná velikosti tepelných ztrát obvodovými stěnami.

• Kompakní stavba tradičního domu

TRADIČNÍ DŮM - jednoduchá kvádrová forma tradičního domu, vyznačující se kompaktností své stavební hmoty.

TRADIČNÍ DŮM - jednoduchá kvádrová forma tradičního domu, vyznačující se kompaktností své stavební hmoty. Kompaknost (sevřenost) obalových stavebních konstrukcí příznivě ovlivňuje nejen samotný architektonický výraz stavby, ale rovněž snadnou technologickou proveditelnost obvodových stěn včetně snížení tepelných ztrát vlivem jejich minimalizovaného povrchu. Z geometrického hlediska představují obvodové stěny ohraničené roviny bez nežádoucích vydutých nebo vypuklých ploch, které by znamenaly zvýšení povrchu. Rovněž u tradiční zástavby však existují výjimky, dokládající omezenou platnost výše uvedených poznatků. Příkladem jsou zejména pavlače u patrových staveb, kdy požadavek krytého provozu byl nezřídka nadřazen kompaktnosti stavební hmoty. Provedení pavlačí je však omezeno na jednoduché pravoúhlé tvary při zachování tradičního obdélníkového půdorysu, z něhož jsou půdorysně vyčleněny. To ostatně platí i pro další konstrukce otevřené přímo do exteriéru a zajišťující krytý provoz na úrovní přízemí nebo patra (v městském prostředí charakteristické loubí, ve venkovském prostředí časté podsíně, arkádové lodžie atd.)

• Nekompakní stavba katalogového domu

KATALOGOVÝ DŮM - pro běžnou stavební produkci reprezentovanou početnými katalogy rodinných domů je příznačné nerespektování staletími ověřených tradičních geometrických forem středoevropského domu.

KATALOGOVÝ DŮM - pro běžnou stavební produkci reprezentovanou početnými katalogy rodinných domů je příznačné nerespektování staletími ověřených tradičních geometrických forem středoevropského domu. Architektonicky nevhodné řešení je namnoze provázeno řešením nevhodným i ze stavebního a konstrukčního hlediska. Novostavby pocházející z katalogu rodinného domu se zpravidla za účelem povrchní modernosti vyznačují větším či menším množství vypuklých a vydutých stavebních útvarů, nemajících však zpravidla žádné provozní nebo funkční opodstatnění. Kromě často nepříliš estetického působení jsou těmito útvary rozbíjeny rovinné obvodové stěny, v důsledku čehož dochází ke zvýšení ekonomické náročnosti novostavby. Zvýšená stavební náročnost se projevuje již v samém počátku provádění stavby naročnějšími výkopy a základy, následně pak při hrubé stavbě náročnějšími a často nepravoúhle zalamovanými stěnami. Rovněž provoz domu je z důvodu větších tepelných ztrát podstatně náročnější. Oboustraně vyšrafované plochy na půdorysu ukazují ta místa stavby, kde dochází k nadbytečnému namání vodorovné konstrukce rozdílem teplot vnějšího a vnitřního řešení. V podélném řezu je tento zvýšený únik tepla, přípatně nutnost zvýšení prostředků na vytápění nebo tepelnou izolaci, označen šipkami.

Autor textu a kreseb © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 1. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie patrového domu ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Patrový dům ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse k patrovému domu na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz