TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici6. Architektonické charakteristiky domu

• PROPORCE VENKOVSKÉHO DOMU •

Kresby zachycující kratší štítové a delší okapové průčelí domu porovnávají vzájemné proporce (např. poměry délky ku výšce, výšky ku šířce atd.) u tradiční a netradiční zástavby vesnice. Tradiční zástavba je zde reprezentována přízemním domem a mladším domem s půdními nadezdívkami, jehož početní zastoupení v obraze vesnice roste až od konce 19. století. Přesto můžeme toto řešení považovat za podmínečně možné, neboť zasadním způsobem kromě mírného zvýšení hladiny zástavby nenarušuje půdorysnou strukturu ani pro vesnici charakterické založení domu na úrovni terénu. Oproti tomu je zcela vynecháno nejstarší řešení obytných staveb, reprezentované tzv. domem s vysokou dymnou jizbou. Uplatnění těchoto staveb je totiž v současném obraze našich sídel minimální, protože až na výjímky tyto nanejvýš staré a hodnotné stavby již zanikly.

Netradiční řešení venkovských staveb zachycuje dům se zvýšeným přízemím (např. z důvodu sklepních prostor částečně zapuštěných pod úroveň terénu) a obytným pokrovím (nebo polopatrem), stejně jako nevhodná novostavba pocházejí z katalogu rodinných domů. Pro lepší názornost a snadné sledování proporčích změn je vpravo od každého domu zakreslen stylizovaný ovocný strom, který je výraznou změnou proporcí změněn téměř k nepoznání až do podoby odpovídající vzhledem (nikoliv měřítkem) spíše dopravní značce.

Symboly použité na obrázcích značí: A = výška přízemí, B = výška do roviny promítnuté strmé střechy, C = výška do roviny promítnuté střechy malého sklonu, N = výška půdní nadezdívky, S = výška sklepních prostorů nad terénem.

• Tradiční přízemní dům

TRADIČNÍ PŘÍZEMNÍ DŮM - výškové proporce tradičního přízemního domu se strmou sedlovou střechou, náležejícího vyjma severočeských oblastí k nejčastější variantě obytné stavby na celém území Čech a také na území Moravy, vyjma jižněji položených oblastí.

TRADIČNÍ PŘÍZEMNÍ DŮM - výškové proporce tradičního přízemního domu se strmou sedlovou střechou, náležejícího vyjma severočeských oblastí k nejčastější variantě obytné stavby na celém území Čech a také na území Moravy, vyjma jižněji položených oblastí. Zde je přízemní hmota starší zástavby zpravidla ještě kombinována se střechou valbového tvaru, který však při stejném sklonu střešních rovin nemá na započitatelnou výšku střechy vliv a rozhodující poměr A ku B zůstává shodný. Nutno připomenout, že rovněž v severočeských oblastech s převahou staveb patrového uspořádání je výskyt přízemního domu nadále zcela běžný, zejména pak v sociálně slabším prostředí. Pro tradiční zástavbu vesnice je rovněž charakteristické založení stavby v úrovni terénu, kdy našlapná vrstva podlahy zhruba odpovídá okolnímu terénu pouze s nezbytným zvýšením podlahy z důvodu sněhové pokrývky a vytrvalého deště.

• Přízemní dům s půdními nadezdívkami

PŘÍZEMNÍ DŮM S PŮDNÍMI NADEZDÍVKAMI - výškové proporce přízemního domu zvýšeného o půdní nadezdívky, které velmi často doprovázejí mladší zástavbu s vaznicovými krovy.

PŘÍZEMNÍ DŮM S PŮDNÍMI NADEZDÍVKAMI - výškové proporce přízemního domu zvýšeného o půdní nadezdívky, které velmi často doprovázejí mladší zástavbu s vaznicovými krovy. Konstrukčně se jedná o zcela odlišný typ krovu, který od závěru 19. století mění celkový vzhled venkovských staveb přetaženými střešními rovinami a poněkud převýšenou hmotou jednotlivých průčelí. Právě v souvislosti s půdními nadezdívkami a využítím podkrovního prostoru pro hospodářské účely se na průčelí těchto staveb objevují typické ležaté větrací otvory, které v některých oblastech určují podobu mladší zástavby mnohých vesnických sídel.

• Dům se zvýšeným přízemím a obytným podkrovím

DŮM SE ZVÝŠENÝM PŘÍZEMÍM A OBYTNÝM PODKROVÍM - oproto předchozímu řešení je možné považovat zástavbu 2. poloviny 20. století za zcela neslučitelnou se zástavbou tradičního charakteru.

DŮM SE ZVÝŠENÝM PŘÍZEMÍM A OBYTNÝM PODKROVÍM - oproto předchozímu řešení je možné považovat zástavbu ze 2. poloviny 20. století za zcela neslučitelnou se zástavbou tradičního charakteru. Důvodem je především ztráta bezprostředního kontatku s okolním terénem, která se projevuje výstavbou obytné části domu až na zvýšené přízemí. Pod úroveň terénu částečně zapuštěné prostory jsou zpravidla vyhrazeny garažovému stání pro osobní automobil, případně i umístění kotelny a dalších provozních prostorů. Výrazný stavební zásah do podoby venkovského domu odráží nejen snahu vyrovnat prostředí vesnice s prostředím socialistického města, ale především nedobrovolné změny v oblasti zemědělské výroby. Kolektivizace zemědělství likviduje soukromé výrobce a zaniká tak nutnost každodenní bezbariérové provozní vazby na hospodářské prostory kolem dvora. Řada staveb hospodářského charakteru ztrácí svoje funkční opodstatnění a je nepřímo odsouzena k zániku bez snahy o jejich využití pro jiné účely (např. využití kůlny sloužící původně odstavení vozů, pluhů atd. jako garáže pro již zmíněný osobní automobil). Rovněž původně hospodářky využívané podkroví prochází změnami a stává se obytným prostorem s požadavky na zateplení, vytápění a přirozené osvětlení okenními otvory větších rozměrů.

• Dům z katalogu rodinných domů

DŮM Z KATALOGU RODINNÝCH DOMŮ - příklad katalogového domu představujícího nevhodné stavební řešení, nemající v prostředí našich vesnických sídel žádné architektonické ani konstrukční opodstatnění.

DŮM Z KATALOGU RODINNÝCH DOMŮ - příklad novostavby katalogového domu představuje nevhodné stavební řešení, nemající v prostředí našich vesnických sídel žádné architektonické ani konstrukční opodstatnění. Nevhodným uspořádáním čtvercového půdorysu nebo půdorysu ze čtverců odvozeného a zároveň nevhodnou volbou sklonu střešních rovin došlo k úplné degradaci tradiční formy venkovských staveb. Změna proporcí domu je natolik razatní, že novostavba získává naprosto odlišný charakter bez možnosti začlenění do historického sídelního útvaru, aniž bychom tím nenarušili staletími vytvořený stavební obraz vesnice.

Autor textu a kreseb k proporcím venkovského domu © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 1. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie přízemního domu ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Proporce domu ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse k proporcím domu na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz