TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici4. Architektonické charakteristiky domu

• PERSPEKTIVA VENKOVSKÉHO DOMU •

Níže zobrazené půdorysy a perspektivní pohledy se zabývají tradiční formou našeho venkovského domu ve vztahu k netradičním a nevhodným formám, které jsou v našem prostředí bohužel stále častější. Většina novostaveb tedy nepředstavuje nové a kvalitní architektonické řešení, ale pouze obyčejné a bezmyšlenkovité kopírování staveb z jiného přírodního a kulturního prostředí. Perspektivní působení nevhodné polokrychlové formy se střechou stanového tvaru je porovnáno s tradiční formou našeho venkovského domu, který se vyznačuje protáhlým obdélníkovým půdorysem se strmou střechou o sklonu kolem 45 stupňů. Obdobná situace nastává také u patrových domů, protože u nízkopodlažní zástavby má na perspektivní vnímání rozhodující vliv půdorysný tvar staveb.

• NETRADIČNÍ DŮM NEVHODNÝCH FOREM •

NEVHODNÝ PŮDORYS DOMU - v našem venkovském prostředí zcela nevhodný čtvercový půdorys se zakreslením pomocných čar sloužících k vynesení perspektivy.

NEVHODNÝ PŮDORYS DOMU - v našem venkovském prostředí zcela nevhodný čtvercový půdorys se zakreslením pomocných čar sloužících k vynesení perspektivy. Společný průsečík všech (šikmých) čar představuje stanoviště pozorovatele a vodorovná přímka pak průmět promítací roviny. Průnik pozorovacích paprsků (plné šikmé čáry) s promítací rovinou určuje body, jejichž spojnice dávají obraz pozorovaného tělesa zobrazeného na obrázku níže. Čárkovaně jsou zakresleny rovnoběžky s hlavními stranami objektu, které nám na horizontu určí tzv. úběžníky. Do těchto úběžníků pak směřují (ubíhají) všechny vodorovné hrany objektu. Jsou jimi např. římsy, nadpraží a parapety oken, okapní hrany atd..

NEVHODNÁ PERSPEKTIVA DOMU - s ohledem na přirozené vlastnosti krychlového tělesa (nebo jeho poloviny získané rozdělením po výšce) dochází při pozorování k častému vzniku tzv. "mrtvé" perspektivy nebo perspektiv podobných.

NEVHODNÁ PERSPEKTIVA DOMU - s ohledem na přirozené vlastnosti krychlového tělesa (nebo jeho poloviny získané rozdělením po výšce) dochází při pozorování k častému vzniku tzv. "mrtvé" perspektivy nebo perspektiv podobných. Jsou pro ni charakteristické stejné úseky stran, kdy vzdálenost obou přilehlých stěn je totožná (E = F) nebo podobná. V našem prostředí je pohledově velmi nepříznivá rovněž kombinace s nízkou jehlanovou střechou, která se v současné době bohužel již běžně vyskytuje. Tato forma svým vnějším vzhledem odpovídá spíše stanu než vesnickému domu a nemá zde svého historického předchůdce. Stanové tvary střech se používaly pouze na stavbách věžového charakteru, avšak i zde jsou až na výjimky strmého sklonu odpovídajícího klimatickým poměrům ve střední Evropě. Dalším použití stanových střech nebo valbových střech s krátkým hřebenem je městská vilová zástavba, avšak vždy v kombinaci s patrovým uspořádáním a situovaná v samostatných urbanisticky oddělených vilových čtvrtí mimo historická jádra našich měst.


• TRADIČNÍ DŮM VHODNÝCH FOREM

VHODNÝ PŮDORYS DOMU - tradiční forma našeho venkovského domu, jejíž protáhlý obdélníkový půdorys budí výrazně hloubkový dojem.

VHODNÝ PŮDORYS DOMU - tradiční forma našeho venkovského domu, jejíž protáhlý obdélníkový půdorys budí výrazně hloubkový dojem. Tím se podstatně odlišuje od nevhodného předchozího řešení čtvercového půdorysu, které působí do všech straně stejně a tedy spíše rozložitě. Rovněž tradiční střecha sedlového, polovalbového nebo valbového tvaru je jasně orientovaná ve směru delšího půdorysného rozměru a svým hřebenem se zcela zřetelně uplatňuje v siluetě domu.

VHODNÁ PERSPEKTIVA DOMU - přestože je nepochybně možné nalézt takové natočení tělesa (respektive postavení pozorovatele) při kterém jsou si vzdálenosti C a D rovné, v naprosté většině poloh tomu tak není.

VHODNÁ PERSPEKTIVA DOMU - přestože je nepochybně možné nalézt takové natočení tělesa (respektive postavení pozorovatele) při kterém jsou si vzdálenosti C a D rovné, v naprosté většině poloh tomu tak není. Vlivem obdélníkového půdorysu se zcela rozdílnou délkou kratší štítové a delší okapové stěny dochází k výraznějšímu uplatnění prostorového perspektivního vnímání.

Autor textu a kreseb © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 1. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie tradičních domů ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Perspektiva domu ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse k perspektivě domu na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz