TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesniciStavební charakteristiky domu

• UMÍSTĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA •

Níže zobrazené příčné řezy venkovským domem jsou zaměřeny na rozbor umístění komínového tělesa ve vztahu k dispozičnímu řešení půdorysu. Jedná se zejména o umístění ve vztahu k nejvíce ochlazovaným obvodovým stěnám objektu a ve vztahu k hřebeni střechy nad obdélníkovým půdorysem. Obojí určuje stupeň zakrytí komínového pláště a má bezprostřední vliv nejen na velikost tepelných ztrát a samotnou účinnost komína (komínový tah), ale i na tradiční výraz venkovského domu.

NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ KOMÍNA - z hlediska architektonického i stavebně-technického se jako zcela nevhodná ukázala poloha, při které je komín umístěn v blízkosti obvodové stěny nebo je dokonce její součástí.

NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ KOMÍNA - z hlediska architektonického i stavebně-technického se pro naše území jako zcela nevhodná ukázala poloha, při které je komín situován v blízkosti obvodové stěny nebo je dokonce její součástí. Velká vzdálenost od hřebene má za následek odkrytí téměř poloviny komínového tělesa po výšce (vzdálenost H2) a v případě komínových průduchů umístěných přímo v ochlazované obvodové stěně rovněž k odkrytí nejméně jedné strany tělesa po celé výšce (tedy o vzdálenost H1). Právě tyto nechráněné části jsou v zimním období vystaveny nepříznivým klimatickým vlivům vnějšího prostředí, které nám ochlazují velkou plochu komínového pláště. Následkem toho dochází k větším tepelným ztrátám a zhoršení komínového tahu, závislého právě na účinné výšce komínového tělesa, rozdílu měrné hmotnosti venkovního vzduchu a odváděných spalin i na rychlosti větru. Dosahuje-li nad střešní rovinu vyvedená část komínového tělesa větších výšek, bude pravděpodobně nutné její statické zabezpečení proti namáhání větrem. Vedle těchto praktických důvodů je tato varianta umístění komínového tělesa nežádoucí rovněž z důvodů estetických, nenalézající žádnou oporu v našem tradičním venkovském stavitelství minulých staletí. Na obrázcích značí te teplotu exteriéru, ti teplotu interiéru, delta t (trojúhelník + písmeno t) rozdíl teplot a H příslušné výšky.

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ KOMÍNA - jako vhodné umístění komínového tělesa lze u našeho venkovského domu považovat umístění v blízkosti hřebene střechy nebo přímo ve hřebeni.

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ KOMÍNA - jako vhodné umístění komínového tělesa lze u našeho venkovského domu považovat umístění v blízkosti hřebene střechy nebo přímo ve hřebeni a současně co nejblíže střední části půdorysu (nejlépe ve středním traktu tradičního trojdílného uspořádání). Umístěním komínového tělesa v blízkosti půdorysného těžiště máme zaručenu minimalizaci tepelných ztrát (teplo stoupajících zplodin ohřívá skrze komínový plášť přilehlé prostory a neuniká tedy mimo objekt) a ochranu téměř celého komínového tělesa před povětrností (příznivý poměr výšky H1 ku H2). Umístěním přímo ve hřebeni je rovněž zaručena dostatečná účinná výška komínového tělesa, přičemž musí být u novostaveb dle normového požadavku těleso vyvedeno minimálně 65 cm nad hřeben střechy. Nespornou výhodou tohoto řešení je přirozené odstranění větších problémů s možným zatékáním do podstřešního prostoru. Mezi svislým komínovým pláštěm a šikmou střešní rovinou totiž nevzniká úžlabí, které je při nekvalitním pokrývačském nebo klempířském provedení častým zdrojem poruch. V případě umístění komínového tělesa při hřebeni (viz obrázek) volíme přednostně takové vyústění, při kterém proniká komínové těleso střešní rovinou na opačné straně než je hlavní vstup do objektu. Zpravidla se jedná tedy o střešní rovinou odvrácenou od hospodářského dvora (štítová orientace domu) nebo od veřejného prostoru (okapová orientace domu). U vzniklého úžlabí je nutné zajistit odpovídající řemeslné provedení.

Autor textu a kreseb © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 1. pololetí roku 2004
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie komínů ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Komín ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse ke umístění komína na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz