TÉMATICKÝ OKRUH -D- > PROJEKTY A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ > DISERTAČNÍ PRÁCE
Urbanismus vesnice a architektura domuURBANISMUS VESNICE A ARCHITEKTURA DOMU
Název kapitoly k novostavbám domů na vesnici4. Stavební znaky > venkovní konstrukce > umístění

• BALKÓNY, LODŽIE, PAVLAČE A ARKÁDY •

PAVLAČ A ARKÁDA, BALKÓN A LODŽIE | Porovnání umístění na podélném a štítovém průčelí domuZjednodušené náčrty půdorysů a pohledů venkovského domu zobrazují vhodné a nevhodné varianty umístění půdorysně předsazených konstrukcí (pavlače a balkóny) nebo konstrukcí zapuštěných, včleněných do základního půdorysného obvodu stavby (lodžie a arkády, resp. arkádová loubí). Pravidla platná i pro návrhy novostaveb v našem vesnickém prostředí jsou odvozena z tradičního umístění těchto konstrukcí na historických stavbách. Předsazené nebo zapuštěné venkovní konstrukce, vždy více či méně otevřené do exteriéru např. sloupořadím, jsou u přízemních i patrových staveb umísťovány v naprosté většině případů na podélném průčelí domu. Přitom je u štítově i okapově orientované zástavby voleno z dvojice podelných průčelí takové, které je obrácené do soukromého prostoru dvora a proto lépe chráněné před povětrností i nežádoucími pohledy. Přestože se můžeme i ve venkovském prostředí setkat rovněž s umístěním předsazených nebo zapuštěných konstrukcí na štítovém průčelí, jedná se spíše o výjimky potvrzující pravidlo.

Obsah: Vhodné umístění balkónu, lodžie, pavlače a arkády Nehodné umístění balkónu a lodžie

Podélné průčelí domu - umístění pavlače nebo lodžie

Vhodné umístění pavlače, balkónu, lodžie a arkády - dva půdorysy a k nim odpovídající podélné pohledy zobrazují na příkladu pavlače a lodžie vhodné umístění venkovních předsazených nebo zapuštěných konstrukcí.

Vhodné umístění pavlače, balkónu, lodžie a arkády - dva půdorysy a k nim odpovídající podélné pohledy zobrazují na příkladu pavlače a lodžie vhodné umístění venkovních předsazených nebo zapuštěných konstrukcí. Stavební konstrukce jsou vhodně umístěny na podélném průčelí domu a orientovány do soukromého prostoru dvora. Svým horizontálním charakterem tyto konstrukce nikterak neruší podélné průčelí, ale naopak je často výrazně podtrhují svou převažujíc a rovněž horizontální orientací. Vedle zakreslených stínů je vodorovný charakter u roubených nebo hrázděných staveb namnoze podtržen i pravidelným rytmem vyložených trámových zhlaví a v řadě opakovaných sloupků. U zděných staveb jsou dřevěné sloupky velmi často nahrazeny zděným arkádovými oblouky jejichž klenuté pásy řazené vedle sebe rovněž podtrhují horizontální charakter podélného průčelí.

Konstrukce situované na dvorním průčelí lze zároveň s výhodou využít pro ochranu před nepříznivými klimatickými vlivy (deštěm, sněhem nebo námrazou). Vedle ochrany celé nebo provozně nejdůležitější části přístupové komunikace se jedná zejména o ochranu hlavního vstupu do domu nacházejícího se u štítově orientované zástavby právě uprostřed dvorního průčelí, případně i vstupů do zadních hospodářských prostor přístupných rovněž ze zápraží stavby.

U předsazených i zapuštěných konstrukcí jejichž nosné prvky často pronikají skrz svislé obvodové stěny a jsou tedy namáhány rozdílem teplot (teplota uvnitř objektu oproti venkovní teplotě) je třeba u novostaveb budovaných současnými stavebními materiály věnovat zvýšenou pozornost možnému vzniku tepelných mostů. Oproti tomu u historických staveb s trámovými stropy není tento problém zdaleka tak závažný, protože dřevo má dobré tepelně-technické vlastnosti a velmi dobře izoluje.

Štítové průčelí domu - umístění balkónu nebo lodžie

Nevhodné umístění balkónu a lodžie - dva půdorysy a tři štítové pohledy zobrazují nevhodné umístění venkovních stavebních konsturkcí na štítovém průčelí domu. Umístění předsazených nebo zapuštěných konstrukcí se vyjma ojediněných případů u historických staveb téměř nevyskytuje.

Nevhodné umístění balkónu a lodžie - dva půdorysy a tři štítové pohledy zobrazují nevhodné umístění venkovních stavebních konstrukcích na štítovém průčelí domu. Umístění předsazených nebo zapuštěných konstrukcí se vyjma ojediněných případů u historických staveb na štítovém průčelí téměř nevyskytuje. Vyjímkou jsou pouze balkóny u staveb pocházejících z počátku 20. století, regionálně a sociálně podmíněné přetažení pavlače i přes celou šířku štítového průčelí domu nebo podsíně či podloubí u městské zástavby. Nevhodné je zejména dodatečné provádění zapuštěných štítových lodžií nebo jejich navrhování pro novostavby situované v historickém prostředí. Proti tomuto netradičnímu řešení vypovídá i jeho častá nepraktičnost, neboť tyto stavební konstrukce (oproti historické pavlači nebo arkádovému loubí) již neslouží žádné komunikační funkci ani požadované ochraně vstupu do domu. Při obvyklé orientaci štítově orientovaných staveb jsou takto umístěné balkóny nebo lodžie navíc vždy vystaveny nežádoucím vlivům veřejného prostředí, ať se již jedná o rušivé pohledy nebo stále rostoucí obtěžování nadměrným hlukem a výfukovými plyny (u podélně orientované zástavby je zřizovaní těchto konstukcí nemožné, neboť zástavba tvoří souvislé řadové zastavění). Tyto skutečnosti jsou však v přímém protikladu k požadované funkci balkónů nebo lodžií, kterou jistě byla zamýšlena možnost posezení a odpočinku.

Rovněž z hlediska arhitektonického výrazu vesnických staveb není volba balkónů nebo lodžií na štítovém průčelí domu nijak příznivá. Problémem je zejména úplný rozpad štítového průčelí jako architektonického celku, jemuž byla při orientaci do veřejného prostoru vždy věnována značná pozornost (náročná výzdoba apod.). Všechny prvky a konstrukce, které výrazně vybočující ze štítové roviny totiž mohou ve výše uvedených případech podstatně oslabit vnější výraz stavby jak naznačují i zdůrazněné stinné plochy. Poznatek se ovšem týká pouze zástavby venkovského charakteru, zatímco ve městech bylo vždy (avšak pouze na úrovni přízemí) preferováno loubí. Loubí vytvářelo často po obvodě celého náměstí krytý prostor, jehož nespornou výhodou byla trvalá ochrana před nepříznivými klimatickými podmínkami (vítr, déšť, sníh, sluneční žár). Navíc nebylo vyžadováno neustálé odstraňování sněhu nebo náledí. Loubí je tedy typicky městským architektonickým znakem a slouží jako krytý komunikační prostor před obchody situované v přízemí patrových domů (u starších dřevěných staveb mu předcházely podsíně přízemních nebo patrových staveb).

V této souvislosti nutno připomenout, že i u roubených valašských staveb s charakteristickým podlomením výrazně dělícím štítové průčelí na obvodovou stěnu a vlastní plochu štítu zůstávájí takto vzniklé samostatné plochy ušetřeny dalšího hloubkového dělení. Totéž platí o roubených severočeských domech s výraznými kabřinci, ukončujícími a chránícími štítový vrchol bez narušení vlastní plochy štítu. Ještě zřetelnější situace nastává u zděných staveb, u kterých vnější líc obvodové stěny přízemí nebo patra často odpovídá vnějšímu líci zděného štítu s nímž je zarovnán nebo jen nepatrně uskočen a oddělen římsou. Jednotný architektonický výraz štítových průčelí zděných staveb je však natolik silný, že neumožňuje žádné proražení zapuštěnými lodžiemi nebo zřizování předsazených konstrukcí.

Autor textu a kreseb k Balkón a lodžie, pavlač a arkáda © Martin Čerňanský

Interní odkazy (v novém okně):

ARCHÍV PŘÍSPĚVKŮ
Archív článků za 2. pololetí roku 2003
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie balkónů ve FOTOALBU, Fotografie pavlačí ve FOTOALBU
FOTOALBUM KRAJINY, VESNICKÝCH SÍDEL A LIDOVÉ ARCHITEKTURY Fotografie lodžií ve FOTOALBU, Fotografie arkád ve FOTOALBU
WIKI VESNICE - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Venkovní konstrukce ve wiki-encyklopedii WIKI-VESNICE
DISKUSNÍ FÓRUM - KRAJINA, VESNICKÁ SÍDLA A LIDOVÁ ARCHITEKTURA Diskuse k venkovním konstrukcím na záložce wiki-encyklopedie


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Tradiční rodinný dům na vesniciZpět na úvodní stránku: Tradiční rodinný dům na vesnici
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PROJEKTY
A NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ


Úvod disertační práce
1. Analýza vesnických sídel
Základní vrstvy zástavby
Formy staveb na vesnici
Harmonizace stav. forem
Prostor vesnic a usedlostí
Vesnice, stavby v krajině
2. Reflexe histor. vývoje
Nejstarší obydlí a dům
Materiálové řešení domu
Druhotné užívání prvků
Kombinace materiálů
Kombinace staveb. prvků
Stavba a slohové formy
3. Dispoziční charakter.
Půdorys domu a přístavby
Interiér domu a členění
Provoz a dispozice domu
Zádveří, zápraží a vstup

4. Stavební charakteristiky

Domy a povětrnost
Oslunění domu
Osvětlení podkrovi
Střešní okna a vikýře
Umístění stavby v terénu
Pavlače, balkóny a lodžie
Okna a dveře - nadpraží
Okna a dveře - výplně
Okenní rámy a křídla
Osvětlení a větrání
Skladebnost stav. prvků
Kompaktnost konstrukcí
Umístění komín. tělesa
Přístavba - půdorys, tvar
Přístavba domu - zásady
Přístavby - okna a dveře
Přístavby - štítové průčelí
5. Konstrukční charakter.
Tektonika konstrukce

Konstrukční hierarchie
Statika roubené konstr.
Tuhost roubené konstr.
Tvar a konstrukce střech
Nasazení střechy
Předsazení střechy
Trámová výměna
Zápraží a tepelný most
6. Architektonické char.
Návesní a uliční čára
Perspektiva domu
Proporce venkov. domu
Význam štítového průčelí
Průčelí přízemního domu
Průčelí patrového domu
Otvory a plocha průčelí
Otvory a plocha štítu
Návaznost štítu a stěn

Návaznost štítu a stropů
Plocha štítu
7. Příklady domácí výstavby
Nevhodné úpravy
Nedostatky
oprav
Nedostatky novostaveb
Vhodné novostavby
8. Příklady zahraniční výst.
Příklad modernizace
Zahraniční novostavby

Interiéry novostavby

Simulační zákres

9. Žádoucí tendence vývoje
Příklad historického domu
Půdorysné uspořádání

Výškové uspořádání
Moderní řešení domu
10. Architektonická studie
Perspektivní pohledy
Vizualizace domu


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OPRAVY A NOVOSTAVBY | OPRAVA, ÚDRŽBA A MODERNIZACE STAVEB | ARCHITEKTURA NOVOSTAVEB | ZNAKY DOMU A CHALUPY  | NOVÉ STAVBY NA VESNICI KRAJINA A URBANISMUS VESNICE | ÚZEMNÍ ROZVOJ VENKOVA | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz