DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍŘODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA LIDOVÉ ARCHITEKTURY A SKANZENY | FOTKY  
.
VÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY
VÝVOJ OSÍDLENÍ A BYDLENÍ
ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU
KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB
ZÁKLADNÍ PŘEHLED DRUHŮ STAVEB
.
HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI
KRAJINA SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
KRAJINA JIŽNÍCH ČECH
KRAJINA STŘEDNÍCH ČECH

KRAJINA SEVERNÍCH ČECH

KRAJINA ZÁPADNÍCH ČECH

KRAJINA VÝCHODNÍCH ČECH

KRAJINA STŘEDNÍ MORAVY
KRAJINA JIŽNÍ MORAVY
KRAJINA SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY
.
OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK
PAMÁTKOVÉ ZÓNY, ZÓNY A OBJEKTY
MUZEA V PŘÍRODĚ (SKANZENY)
.
OPRAVY STAVEB A NOVOSTAVBY
OPRAVY STAVEB A MODERZNIZACE
DESATERO NAŠÍ ARCHITEKTURY
....Autorská práva a literatura

Google
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Vzdělávací a informační portál věnovaný našim vesnickým sídlům z pohledu určujících složek jejich prostředí: typu krajiny podmiňujícího dobu osídlení, urbanistické formy odrážejí sídelní strukturu, architektonického vzhledu staveb a řešení stavebních konstrukcí, které jim vtiskly jedinečný a neopakovatelný výraz přetrvávající od samého úsvitu našich dějin až po první třetinu minulého století.
PROGRAM OBNOVY VENKOVA
FÓRUM OBNOVY VENKOVA
PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚZEMÍ
MĚSTA A OBCE ČR
WWW OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ÚZEMNĚ IDENTIFIKAČNÍ REGISTR







 

> VÝVOJ
LIDOVÉ ARCHITEKTURY <
Vývoj osídlení a obytných staveb
Získávání a zpracování materiálu
Konstrukce historických staveb
Základní přehled druhů staveb
> HLAVNÍ
REGIONÁLNÍ OBLASTI <
<
Krajina severozápadních Čech
Krajina jižních Čech
Krajina středních Čech
Krajina severních Čech
Krajina západních Čech
Krajina východních Čech
Krajina střední Moravy
Krajina jižní Moravy
Krajina Slezska a sev. Moravy
> OCHRANA
NAŠICH PAMÁTEK <
Památkové zóny a zóny
Muzea v přírodě (skanzeny)
> OPRAVY
STAVEB, NOVOSTAVBY <
Opravy a modernizace staveb
Desatero naší architektury
Autorská práva a literatura
 
.
 

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V ČR
:: Památkové zóny
Seznam v současnosti odkazuje na neexistující stránky, které budou průběžně doplňovány.
:: Hlavní město Praha
::
 Středočeský kraj
   
Berounsko
   
Kutnohorsko
   Mělnicko
   Mladoboleslavsko
::
 Jihočeský kraj
::
 Plzeňský kraj
:: Karlovarský kraj
::
 Ústecký kraj
:: Liberecký kraj
::
 Královéhradecký kraj
:: Pardubický kraj
::
 Kraj Vysočina
:: Jihomoravský kraj
::
 Zlínský kraj
:: Olomoucký kraj
::
 Moravskoslezký kraj



DOVOLENÁ A ZÁJEZDY
ČESKÁ REPUBLIKA






Cestovní kanceláře


SFOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek, vesnic a krajiny.
 
Památky, lidové stavby a chalupy ve fotografii.
Foto krajiny, vesnických sídel a lidové architektury.
Fotogalerie staveb na vesnici a v krajině.
Databáze fotek a fotodokumentace památek, staveb a vesnic.


TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA PAMÁTEK
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNYVesnické památkové zóny

Reklama:   

• DEBRNO | Dolany | Praha-západ •

Vesnické sídlo středověkého původu charakterizuje řada zděných statků s obytnými domy patrového uspořádání. Obytné i hospodářské stavby pocházejí převážně ze závěru 18. a z rozmezí celého 19. století, často s mladšími povrchovými úpravami odpovídajícími přelomu 19. a 20. století. Oproti velkým statkům zaplňuje protilehlý prostor sídla drobná přízemní zástavba z poslední třetiny 19. až počátku 20. století.

DEBRNO - HISTORIE, MAPOVÉ A PLÁNOVÉ PODKLADY < MALÁ MAPA SK 1024x768 DEBRNO - CÍSAŘSKÝ OTISK MAPY STABILNÍHO KATASTRU
DEBRNO 1840

Debrno, foto 1 - vesnice středověkého původu, situovaná v dolině podél Turského potoka. Název patrně odvozen od její polohy, ze staročeského slova debř znamenajícího právě dolinu, údolí. Do dnešních dob přetrvávající urbanistickou strukturu nám názorně ukazuje i mapa SK z roku 1840. Na fotografii je zachycena jihovýchodní část obce charakterizovaná velkými usedlostmi pod zalesněným svahem. Na mapě SK je část tehdy ještě nezalesněného svahu bezprostředně za stodolami využívána jako zahrady a zbývající plocha - označená symbolem GW, z něm. Gemeinde Weiden - jako obecní pastvina, foto 2006.
Debrno, foto 2 - v bezlesé oblasti severozápadně od Prahy se nejpozději od konce středověku prosazuje zděná zástavba ze snadněji dostupného kamene. Z kamene kombinovaného s pálenou cihlou byly rovněž zbudovány, někdy i na starším jádře, do dnešních dob dochované a převážně klasicistní objekty. Jejich vnější výraz je však již namnoze poznamenán mladšími úpravami z přelomu 19. a 20. století či pozdějšími. Zděný dům usedlostí náleží k rozsáhlé oblasti domu severozápadních Čech a vyznačuje se patrovým uspořáním, foto 2006.

Debrno, foto 3 - oproti usedlostem vykazuje severozápadní část obce zcela odlišný urbanistický charakter, podmíněný sociální diferenciací obyvatelstva. Drobná domkářská zástavba se vyznačuje zděnými přízemními domy, orientovanými převážně okapově ve vztahu ke komunikaci sledující vodní tok protékající návesním prostorem. Zděné domy bez rozsáhlejšího hospodářského zázemí pocházejí převážně z 19. a 1. třetiny 20. století, foto 2006.

Debrno, foto 4 - objekty na st.p.č.19, situované severozápadně od jádra obce a označené na místní mapě jako mlýn. Stavby zachycené na fotografii jsou však mladšího data a nejsou zakresleny na mapě SK 1840, byť se nacházejí u téže stavební parcely. Značných změn doznal i sídelní rovoj obce v její severní části a zejména podél pěší komunikace p.p.č.222. Zde došlo k téměř souvislému jednostrannému zastavění mladšími domky a rekreačními objekty. Situaci názorně dokládá letecký snímek - ortofotomapa - lokality, na který vede níže uvedený odkaz, foto 2006.

Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ
Reklama:   
 

CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Vesnické památkové zóny

    2000 - 2008 © MaČe