TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ A PAMÁTKY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY
Název kapitoly k ochraně památek a přírodyČR > památkově chráněné lokality > zóny

PAMÁTKOVÉ ZÓNY ČR

Popis a ochrana památkových zón

Památkové zóny České republikyVesnickou památkovou zónou (VPZ) rozumíme území hodnotného sídelního útvaru nebo souboru staveb prohlášené vyhláškami Ministerstva kultury po projednání s příslušnými krajskými úřady (případně prohlášené vyhláškou Jihočeského KNV nebo vyhláškou hlavního města Prahy) za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči.

Mezi vesnické památkové zóny jsou zařazeny i některé příměstské enklávy se zástavbou lidového charakteru nebo dochované dělnické kolonie.

Obsah: Vesnická památková zóna - charakteristikaUrbanistická struktura sídla a formy staveb Fasády staveb a výplně otvorů (okna a dveře) Památková ochrana vesnické památkové zóny Rekultivace prostředí a rehabilitace památek Rozvojové plochy a novostavby v památkové zóně Stavební úpravy památek a ostatních staveb Rozbory území a průzkumy památek

Vesnická památková zóna - charakteristika

Z hlediska stavebního fondu se památková zóna vyznačuje urbanistickým souborem staveb se stanoveným podílem nemovitých kulturních památek.

Historický stavební fond a prostředí památkové zóny vyžadují vysoký a náročný stupeň památkové ochrany v předem určeném prostorovém rozsahu chráněného území.

Urbanistická struktura sídla a formy staveb

Na výrazněji nenarušené urbanistické struktuře sídla nebo její určující části jsou zachovány původní objemové formy rozhodujících typologických druhů staveb. V předem stanovené míře autenticky dochované historické objekty nevykazují závažnější nedostatky.

Fasády staveb a výplně otvorů (okna a dveře)

Většinově nebo alespoň v obnovitelné míře je zachováno pojednání hlavních fasádních ploch včetně původní velikosti a rozmístění otvorů s částečným dochováním původních oken, dveří a vrat.

Památková ochrana vesnické památkové zóny

S ohledem na nerovnoměrně dochované urbanistické a architektonické hodnoty je smyslem prohlášení sídelního útvaru za památkovou zónu diferencovaná ochrana území a historického stavebního fondu.

Rekultivace prostředí a rehabilitace památek

Ve vztahu k určitému stupni narušení je často žádoucí i postupná náprava formou rekultivace prostředí a ploch (zejména prostory veřejných prostranství) nebo rehabilitace zejména památkově hodnotných staveb.

Rozvojové plochy a novostavby v památkové zóně

Z výše uvedených důvodů jsou rozvojové plochy nové výstavby vymezené uvnitř hranice památkově chráněného území omezeny v souladu s kulturními hodnotami tohoto území.

Respektování charakteru památkové zóny může být požadováno i v případě územních plánů vymezujících nové stavby při vnější hranici zóny nebo na místě určujících pohledových směrů (kompoziční osy, panoramatický obraz vesnice v krajině, vazba na panské sídlo atd.).

Ve všech případech jsou u novostaveb v památkově chráněných území i bezprostředním okolí přesně stanoveny regulativy z hlediska umístění i vnějšího vzhledu nové stavby (situování na parcele, tvar půdorysu, podlažnost, sklon střešních rovin atd.).

Stavební úpravy památek a ostatních staveb

Veškeré stavební úpravy na kulturních památkách (oproti VPR je památek podstatně méně) i ostatních stavbách v památkové zóně podléhají projednání s dotčenými orgány státní památkové péče, případně i s orgány ochrany přírody.

Na využití veřejných prostorů i jednotlivých staveb jsou kladeny přiměřené požadavky, při kterých nedochází k ohrožení památkových hodnot chráněné lokality.

Rozbory území a průzkumy památek

Jsou přitom vždy zohledněny a v co největší míře respektovány výsledky urbanistických rozborů lokality i stavebně-historických průzkumů jednotlivých staveb.

Autor textu k Vesnickým památkovým zónám ČR © Martin Čerňanský

Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Chráněná a ohrožená území, lokality a památky
    10.05.2012 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Krajinné památkové zóny
Seznam KPZ v ČR
Památkové rezervace
Seznam VPR v ČR
Památkové zóny
Seznam VPZ v ČR
Národní kult. památky
Seznam NKP v ČR
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ (VELKOPLOŠNÁ) ÚZEMÍ
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky

HODNOTNÉ VESNICE
A VESNICKÉ STAVBY


Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÁ ÚZEMÍ,
LOKALITY A STAVBY


Ohrožené památky
Ohrožené stavby


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000-2012 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz