Název tématického okruhu
Lidová architektura a památky ČRLIDOVÁ ARCHITEKTURA A PAMÁTKY ČR
Název kapitoly k tématickému okruhuFotoalbum

FOTOGALERIE STAVEB A PAMÁTEK

Struktura fotoalba

Lidová architektura a památky ČR - podpora projektuInformativní stránka o uspořádání databáze fotografií, přístupné z níže uvedené internetové adresy www.lidova-architektura.cz/fotoalbum

I. ÚVOD

PROBLÉM PŘEHLEDNÉHO USPOŘÁDÁNÍ

1. Oproti uspořádání Hlavních regionálních oblastí, pracujících s neostře vymezenými a vzájemně se překrývajícími oblastmi jednotlivých domových typů a dobových forem lidových staveb, je pro uspořádání fotoalba zvoleno členění podle jednotlivých krajů a okresů. Toto správní členění je podmíněno nutností uspořádání a uložení fotografií v přesně a jednoznačně definované struktuře.
PROBLÉM MOVITÝCH PŘEDMĚTŮ
2. U movitých předmětů nebo předmětů umožňujících odcizení není možné specifikovat jejich konkrétní umístění a proto je místní určení nahrazeno větou obsahujícím následující text: Bližší určení nezveřejněno. Obecně lze v této souvislosti majitelům doporučit, aby ve vlastním zájmu provedli řádnou inventarizaci (soupis) movitých předmětů a jejich skryté označení včetně podrobné fotodokumentace. Vlastní fotoalbum je zaměřeno výhradně na nemovité objekty (stavební fond vesnických sídel) a v případě fotografií movitých předmětů nebo interiérů vybavených těmito předměty bude vždy přihlédnuto ke značnému nebezpečí jejich veřejného publikování. U těchto fotografií nebude zveřejněno bližší určení a současně (až na vyjímky muzeí, zanikajících nebo opuštěných staveb atd.) ani exteriér objektů, ve kterých byly fotografie pořízeny.
PROBLÉM DATACE STAVEBNÍCH PRVKŮ
3. S ohedem na složitý stavebně-historický vývoj většiny staveb, častokráte několikrát přestavovaných, není možné nalezený letopočet vztahovat ke stavbě jako celku a uvádět jej u všech snímků zobrazujících tutéž stavbu. Z tohoto důvodu je datace uvedena pouze u konstrukce, na které byla nalezena. Ostatní konstrukce stavby tak zdaleka nemusejí být stejného stáří. Jak následně vyhledat všechny snímky dané stavby je uvedeno v níže zobrazené tabulce.
PROBLÉM KVANTITY FOTOGRAFIÍ

4. S ohledem na značné množství fotografií, mající za následek jejich pracovně neúnosný počet vzešlý z vyhledávání podle uvedených kritérií (charakteristika, stav, statut, domový typ nebo dobová forma), jsou tyto hodnoty přiřazeny pouze jednomu ze snímků reprezentujících danou stavbu nebo soubor staveb ve fotoalbu i fotoatlasu. Tento snímek zobrazující zpravidla celkovou fotografii pořízenou z veřejného prostoru označujeme jako klíčový (titulní, zástupný) snímek, přičemž stejné údaje (není-li uvedeno jinak) se vztahují i ke všem ostatním fotografiím téže stavby nebo souboru staveb (usedlost, dvůr atd.). Výjimkou jsou usedlosti nebo areály, jejichž jednotlivé objekty se vyznačují radikálně odlišnou chrakteristikou staveb nebo statutem (např. opravený dům, zatímco stodola v havarijním stavu, za kulturní památku zapsána pouze sýpka, nikoliv dům, chlévy atd.). V takovém případě jsou odlišné údaje uvedeny u každého objektu samostatně, avšak klíčový snímek opatřený všemi údaji zároveň zůstává vždy pouze jeden. Jak následně vyhledat všechny snímky dané stavby nebo souboru či areálu je uvedeno v níže zobrazené tabulce.

II. USPOŘÁDÁNÍ A POPIS

KRAJ
OKRES
katastrální území
zsj*
> PARDUBICKÝ KRAJ > SVITAVY > Trstěnice u Litomyšle > Trstěnice

**zsj - základní sídelní jednotka

MC000058.jpg
NÁHLED FOTOGRAFIE
TRSTĚNICE
NÁZEV LOKALITY, tj. ZSJ
8 zobrazení
počet zobrazení (nezapočítává se Slideshow prohlížení)
Pod Šlupkem - usedlost s uzavřeným dvorem, květen 2004.
Místní určení (tj. místopis, polohopis), popisné číslo, číslo stavební nebo pozemkové parcely - stručný popisek objektu, datum pořízení snímku.
Dle tohoto údaje (textové pole Poznámka) a předchozího názvu lokality (textové pole Název) je možné dohledat snímky, náležející v dané lokalitě k jednomu objektu nebo jedné usedlosti či areálu staveb.
Leden 29, 2007
Datum vložení snímku do fotoalba

Z důvodu snadného dohledání snímků náležejících k témuž objektu nebo k téže usedlosti či areálu staveb se tyto údaje nemohou současně opakovat v rámci téže lokality. To znamená, že alespoň jeden z údajů uvedených v lévém sloupci (název lokality, místní určení, popisek, datum pořízení, datum vložení) je odlišný, pokud se již jedná o jiný objekt nebo jinou usedlost či areál. Areálem přitom rozumíme soubor staveb, které jsou funkčně provázané a provozně náležící do jednoho celku (např. kostel a farní úřad s hospodářských dvorem).

III. STRUKTURA

KLÍČOVÁ SLOVA PRO KLÍČOVÉ (TITULNÍ, ZÁSTUPNÉ) SNÍMKY

1. Uspořádání dole na stránce ve VYHLEDÁVÁNÍ: abecedně
2. Uspořádání pod FOTOGRAFIÍ v následujcím řazení
(charakteristika, stav, statut, domový typ nebo dobová forma, skladba usedlosti nebo stavby, jméno)

CHARAKTERISTIKA SÍDLA, STAVBY, PROSTORY

U dvou níže uvedených tabulek již lze k fotoalbu přistupovat přímo, kliknutím na tučně zvýrazněná klíčová slova černé barvy.

CHAR_ POPIS
A
hodnotné stavby nebo jejich části, které můžeme v rámci vesnického sídla považovat za zcela určující, a to jak pro charakter a výraz sídla samotného, tak pro identitu daného území
charakteristika se úmyslně vyhýbá kategorizaci staveb na stavby prvořadého a druhořadého charakteru
B
tradiční stavby nebo jejich části, které se vyznačují tradičními objemovými formami (protáhlý půdorys a sklon střešních rovin atd.), proporcemi (okenní otvory obdélníkového tvaru na výšku) a tradičním materiálovým provedením (dřevo, kámen, pálené cihly atd.)
C
neutrální stavby nebo jejich části, které výrazněji nenarušují celkový charakter sídla a jeho harmonicky vyvážené působení, hmotově nepřevyšují tradiční zástavbu
D
rušivé stavby nebo jejich části, které výrazně narušují celkový charakter sídla a jeho harmonicky vyvážené působení

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ STAV (pouze u char_A nebo char_B)

  STAV_ POPIS
1 vzorně zachováno/opraveno/udržováno oprava s respektováním všech historických prvků stavby včetně autentických detailů, řemeslného provedení atd.
2 zachováno/opraveno/udržováno objekt opraven s částečnými nedostatky, např. provizorní krytina nebo krytina neodpovídající původnímu nebo posledně dochovanému řešení, nepůvodní výplně dveřních a okenních otvorů atd.
3 ohroženo objekt ohrožený nevyužíváním nebo špatným stavebně-technických stavem způsobeným absencí požadovaných oprav, lze zachránit většinu autentických prvků
4 znehodnoceno/odcizeno objekt nevratně znehodnocen nevhodnou přestavbou, nerespektující nadměrně snižující autenticitu jeho vnějšího výrazu
5 havarijní havarijní stav ve významu statickém, narušena nosná konstrukce stavby, hrozí destrukce, některé z konstrukcí již nelze zachránit a musí být nahrazeny novými prvky
6 zaniklé/zbořeno objekt zcela zaniklý nebo zachovány pouze základy (půdorysná stopa), případně svislé nosné konstrukce

STATUT OCHRANY (pouze u char_A)

STATUT_ POPIS
K
R
A
J
I
N
A
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
NP Národní park
CHKO Chráněná krajinná oblast

PP

Přírodní park
PZ Přírodní zajímavost
CHS Chráněný strom/stromořadí
 
S
Í
D
L
A
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VPR Vesnická památková rezervace
VPZ Vesnická památková zóna
HVS** Hodnotné vesnické sídlo, doporučeno na prohlášení
OP Ochranné pásmo
MUZEUM Muzeum v přírodě (skanzen)
 
S
T
A
V
B
Y
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
NKP Národní kulturní památka
KP Kulturní památka
NÁVRH Podán návrh na prohlášení za KP
HS** Hodnotná stavba, doporučeno zpracování návrhu na prohlášení za KP
TS** Tradiční stavba, doporučeno zachování základní hmotové skladby

** nejedná se o zákonem vymezené termíny

IV. ODBORNÉ VÝRAZY (pouze u A nebo B)

KLÍČOVÁ SLOVA PRO VŠECHNY SNÍMKY MIMO ZÁSTUPNÝCH

1. Uspořádání dole na stránce ve VYHLEDÁVÁNÍ: abecedně
2. Uspořádání pod FOTOGRAFIÍ v následujcím řazení
(datace, jméno - existuje-li, typ krajiny/sídla/stavby/prostor/akce, stavební materiál, konstrukce a technika provedení, zobrazený detail - max. 4 odborné výrazy, co nejlépe vystihující fotografii pro její snadné nalezení)

DATACE (ČASOVÉ URČENÍ) - uveden konkrétní letopočet nebo století
Nutno míti na paměti, že ve venkovském prostředí dochází k časovému zpoždění oproti oficiálnímu slohu. V zaostalejších oblastech i k velmi výraznému, např. stoletému. Rozdělení do slohů se proto vztahuje pouze na tzv. vysokou (slohovou) architekturu a slouží pro možnost zařazení do širších souvislostí stavebně-historického vývoje. Tvarosloví a konstrukce lidových staveb totiž svojí datací neodpovídá stejným tvarům a konstrukcím, jaké známe z vyspělejšího prostředí (města, kláštery, panské stavby atd.), přičemž existují značné rozdíly i v samotném venkovském prostředí.

OBDOBÍ (SLOHOVÉ ARCHITEKTURY) ČASOVÉ ROZMEZÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU
románského slohu 11. až 1.třetina 13.století
gotického slohu 1.třetina 13.století až počátek 16.stol.
renesančního slohu od přelomu 15.-16.stoled do počátku 17.století
barokního slohu od počátku 17.století do závěru 18.století
klasicistního slohu od závěru 18.století do poletí 19. století
historizujících slohů 2.polovina 19.století
závěru tradiční zástavby 1.třetina 20.století

JMÉNO

POSTAVA
OSOBNOST
STAVITEL
STAVEBNÍK
postava z literárního, hudebního nebo jiného uměleckého díla
vztah k významné historické osobnosti, která v objektu po nějaký čas pobývala, případně jej navštívila nebo navštěvovala
jméno tesařských nebo zednických mistrů provádějících stavbu
jména majitele stavby nebo stavebníka, za jehož náklady byla stavba postavena, případně opravena

TYP KRAJINY/SÍDLA/STAVBY/PROSTORY event. AKCE

KRAJINA
SÍDLO
STAVBA
PROSTORA
AKCE
nížina návesní obytná světnice
masopust
pahorkatina lánové hospodářská síň
jarmark
hory   technická komora  
les/strom   církevní * chlév  
vodní plocha   obecní  
seminář
       
konference
zvážit   členěno dále členěno dle stavby lidové / odborné
atd. atd. atd. atd. atd.

* významnější cíkrevní objekty (kostely atd.) již nepatří do okruhu lidové architektury, ale tvoří nedílnou součást venkovské krajiny . Obdobná situace nastává u panských sídel (zámků) a jejich hospodářských dvorů..../doplnit

POUŽITÝ STAVEBNÍ MATERIÁL

SLÁMA
HLINA
DŘEVO
KÁMEN
KERAMIKA
VÁPNO
KOV
SKLO

KONSTRUKCE A TECHNIKA PROVEDENÍ

NOSNÁ / SAMONOSNÁ
základy stěny sloupy články schodiště strop krov
pilíře klenba
KOMPLETAČNÍ / DOPLŇOVÁ KONSTRUCE
podlaha výplně otvorů         krytina
             

HLÍNA
DŘEVO
KÁMEN
KERAMIKA
KOV
SKLO
VÁPNO
  roubená zděná na sucho        
  hrázděná zděná na maltu        
  rámová          
 
vyplétání roubení z kuláčů tesání do sklal        
pěchování (nabíjení) roubení z trámů tesání článků
zdění z válků hrázdění          
zdění z nepálených cihel            
             

ZOBRAZENÝ DETAIL (podle konstrukce, pouze u detailu)

hlína
dřevo
kámen
keramika
kov
sklo
vápno
    zděná na sucho        
  hrázděná zděná na maltu        
             

Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ

Aktuální články

Pastevectví a salašnictví Sezónní stavby a hospodářství >>>

24.2.2011 Historické osídlení Beskyd s vyjímkou údolních poloh tvoří pastevecká nebo salašnická hospodářství rozptlýlená na svazích či náhorních planinách. Hospodářství jsou tvořena ...

 

Vybavení sušárny a sušení ovoce Olejny - lisovny oleje >>>

18.2.2011 Olejna sloužila k výrobě oleje lisováním z lněného či konopného semene. Vedle tohoto mohly být lisovány rovněž bukvice nebo ...

Vybavení sušárny a sušení ovoce Sušárny lnu a konopí - pazderny a konopice >>>

16.2.2011 Pazderna je stavba sloužící k sušení a částečnému zpracování lnu nebo konopí. V oblasti jižních Čech se vžil i výraz konopice, zatímco ...

Předchozí články

Vybavení sušárny a sušení ovoce
Včelí úly a včelíny >>>
11.2.2011 Úly slouží k ochraně včelstva. Včelí úly byly umísťovány ... Na samostatné stránce jsou probrány Špalkové a prkenné úly >>>

 

Včelařství a typy historických úlů
Historie včelařství v ČR >>>
9.2.2011 Včelařství je činnost zabývající se chovem včel za účelem získávání včelích produktů, mezi .... Včelařství ... Brtnictví >>>

Lidová architektura a památky ČRZpět na úvodní stránku: Lidová architektura a památky ČR
    15.07.2011 © MaČe
TÉMATICKÉ SEKCE
Atlas - mapy
Fotogalerie - fotky

Památky UNESCO pro děti a mládež
FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 


Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitter | Lidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz