Historický vývoj plužiny

Středověká a novověká plužina

Stránka o historickém vývoji plužinyS ohledem na rozdílné přírodní podmínky i vnější vlivy je klasifikace historické plužiny poměrně obtížná. Můžeme ji dělit podle doby a původu vzniku zahrnujícího též společensko-sociální faktory, stejně jako podle dalších hledisek. Společný přehled je uveden v kapitole základní typy plužiny.

Středověká plužina

Středověká lánová plužina na mapě stabilního katastru
Plužina středověkého původu se systémem polních lánů oddělených cestami a mezemi. Orná půda místy přerušována mokrými loukami a pastvinami.
Obec Heřmanovice, okres Bruntál

Mapa SK 1836 © CÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Rodová plužina
  2. Feudální plužina ve středověku
  3. Vrchnostenská plužina v novověku
  4. "Podniková plužina" moderních dějin

Rodová plužina

Nejstarší pole či přesněji políčka se vyznačovala velmi malou rozlohu a nepravidelným tvarem různé velikosti. Tato odpovídala tehdejšímu rodovému řádu i možnostem ručního obdělávání charakterizovaného nízkou orbou.

Pole ještě netvořila souvislejší celky, ale byla volněji rozmístěna v dosud převážně zalesněném terénu. Jako později již byla ohraničená kamením získaném při kultivaci ornice nebo nízkými valy nahromaděnými obhospodařováním.

Feudální plužina ve středověku

K zásadní proměně plužiny dochází od období raného středověku. Důvodem je postupná změna společenských i majetkových poměrů vyúsťující ve feudální řád a následnou proměnu celé sídelní struktury. Pole se již vyznačují větší rozlohou a jsou obdělávány za pomoci pluhu a tažných zvířat, tzn. hlubší orbou. Mění se rovněž jejich tvar , který je výrazně protáhlý z důvodu obtížného otáčení pluhu.

Oproti staršímu období dochází k soustředění polí do souvislejších odlesněných ploch. Souvisí to nejen s novým způsobem zakládání vesnic, ale rovněž s řazením usedlostí vedle sebe. Obdobným způsobem jsou řazeny i pole, zaujímající polohu za usedlostmi se zahradami nebo loukami. Pole jsou od sebe zpravidla odděleny mezními pásy a někdy i polními cestami.

Vrchnostenská plužina v novověku

Z důvodu poměrně husté sídelní sítě utvořené již v průběhu středověku nedochází v novověkém období k početnějšímu zakládání vesnic. Nevzniká tedy ani větší počet zcela nových plužin, které bychom mohli označit novověkými. Výjimkou jsou plužiny barokně komponovaných sídel, jejichž pozemky se vyznačují obdobně jako rozmístění staveb pravidelným a symetrickým uspořádáním.

Výraznější zásahy do podoby starší plužiny však představovaly hospodářské záměry, které vycházely z řad šlechty počínaje 16. stoletím. Třebaže nejsou plošné, místy dochází ke scelování pozemků ve prospěch panských dvorů, tj. vrchnostenských velkostatků. V některých případech se však mohlo jednat jen o spojení majetkové, např. u poplužních dvorů.

Novověká plužina

Novověká záhumenicová plužina na mapě stabilního katastru
Plužina novověkého původu, vyznačující

se pravidelným dělením do úzkých políček - dílů či záhumenic/záhumenek.
Obec Josefov, okres Hodonín

Mapa SK 1827 © CÚZKfotogalerie

Další změny v takto pozměněné plužině přinášejí již v poslední čtvrtině 18. století poddanské a pozemkové reformy. Třebaže se v Čechách i na Moravě týkají jen menšího počtu vesnic, jejich vliv na podobu sídla i plužiny je místy výrazný. Průvodním jevem reforem je totiž rušení či rozdělení neefektivních velkostatků a rozparcelování plužiny na menší a pravidelné díly shodné velikosti. S tímto může souviset i založení raabizační vesnice.

"Podniková plužina" moderních dějin

Výrazně pravidelná je rovněž plužina dominikální vesnice, opět s pozemky shodných velikostí a znatelně menší rozlohy. K zakládání těchto vesnic či osad a rozměření jejich plužin dochází v 1. pol. 19. století. Určeny jsou pro dělníky pracující v dřevařských nebo průmyslových podnicích (odtud pracovní název), pro které již není zemědělství hlavním zdrojem obživy.

Historický vývoj plužiny v ČR © Martin Čerňanský

Související téma >

OSÍDLENÍ
Základní typy plužiny
Základní typy plužiny

VESNICE
Návesní vesnice
Návesní lánové vesnice
Středověké vesnice
Návesní vesnice
Novověké vesnice
Novověké vesnice

Literatura >

Typy vesnických sídel v Čechách (1935)
Typy venkovského osídlení na Moravě (1946)
Základní problematika urbanistické struktury .. (1955)
Zaniklé středověké osady a jejich plužiny .. (1983)
Encyklopedie. Lidová architektura (1983)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - historický vývoj osídlení
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Historické letecké snímky

Hledat jiné téma >

> VESNICKÁ SÍDLA
Přejít na Dům a bydlení

OSÍDLENÍ A VESNICE
Přírodní podmínky zakládání
Přírodní vlivy a zakládání
Staré stezky a komunikace
Staré cesty a průhony
Zakládání osad a vesnic
Typy vesnických sídel
Historická plužina
Historický vývoj plužiny
Základní typy plužiny
Úseky, lány a tratě
Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
Návesní lánové vesnice
Půdorysné typy návsí
  Vesnice s víceoúhlou návsí
  Vesnice s okrouhlou návsí
  Vesnice s oválnou návsí
Údolní lánové vesnice
  Uspořádání údolní vesnice
Sídelní rozvoj starých vesnic
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
Řádkové vesnice
Komponované vesnice
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz